Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (формат .PDF)

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на
Общински съвет – Елена,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Приет с Решение №  1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет Елена, изменен и допълнен с Решение № 93 от 12.07.2012 година,  Решение № 5 от 23.01.2014 г. на Общински съвет – Елена

СЪДЪРЖАНИЕ:
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ІІ. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ІІІ. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ІV. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
V. ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
VІ. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
VІІ. КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
VІІІ. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ІХ. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Х. КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ХІ. УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ХІІ. ВЗАИМОДЕСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ХІІІ. ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
ХІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) Този Правилник има за цел  да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите  комисии  и общинските съветници, взаимодействието им с  общинската администрация  за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинският съвет e колективен  орган на местното  самоуправление на основание чл. 138 от КРБ и чл. 18, ал.1 от ЗМСМА и осъществява своите правомощия  при спазване на принципите на  законност, публичност  и гражданско участие.

Чл.2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят  и осъществяват  съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3.(1) Общинският съвет се състои от 17 съветници и заседава в сградата на Община Елена.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на Председателя.

(3) По изключение конкретно заседание може да се проведе извън територията на общината по решение на Общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.

Чл. 4. (1 ) Общинският съвет приема с мнозинство повече от две трети от общия брой съветници и тайно гласуване решения относно:

 1. удостояване на български и чуждестранни граждани с почетно гражданство;
 2. избиране и освобождаване на обществен посредник.
 3. имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението си съгласно чл. 3 от Закона за общинската собственост , се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.

(2) Общинският съвет приема с мнозинство повече от половината от всички общински съветници решения относно:

 1. избиране и освобождаване председателя на общинския съвет;
 2. създаване на постоянни и временни комисии и избиране на техните членове;
 3. одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;
 4. приемане и изменения на годишния бюджет на общината, осъществяване на контрол и приемане отчета за изпълнението му;
 5. определяне размера на местните данъци итакси;
 6. придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определяне конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на  кметства;
 7. създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избиране представителите на общината в техните органи;
 8. ползване на банкови кредити, предоставяне на безлихвени заеми, поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа, издаване на общински гаранции при условия и ред, определени със закон;
 9. създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

10.  участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определяне представителите на общината в тях;

11.  създаване и закриване на кметства при условия и по ред, определени със закон;

12.  предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

13.  именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

14.  произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

15.  Общинският съвет приема правилник по чл. 21, ал.3 от ЗМСМА за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

16.   в изпълнение на правомощията си Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции решения, декларации и обръщения .

(3) Решенията по т. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от предходната алинея се приемат с поименно гласуване.

(4) Общинският съвет приема с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници решения относно:

 1. определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба;
 2. създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 3. стратегии, прогнози, програми, планове и проекти, свързани с развитието на общината;
 4. определяне изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 5. предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
 6. одобряване символ и печат на общината;
 7. създаване служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или части от тях и определяне на функциите им.

(5) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

(6) Общинският съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

(7) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения с обикновено мнозинство.

Глава втора. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.5. Първото заседание на новоизбрания  общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен  срок от обявяването на резултатите на изборите.

 

Чл.6.  (1) Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.

(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетва. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет са възпрепятствани да присъстват при полагането на клетва, същите полагат клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.

(3) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.

(4) Клетвеният  лист на  всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство  се съхранява в архива на Общинския съвет.

Чл.7. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.8. (1) На първото  си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване  председател на общинския съвет.

(2) Ако на първото си заседание Общинският съвет не избере председател, се провежда избор на временно председателстващ заседанията до избор на председател, който има правата по чл. 12, ал.1 без т. 5, 11,13,17,18 и 19.

(3) Гласуването по ал.2 е явно с мнозинство повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

Чл.9. За произвеждането на тайно гласуване по чл. 8, ал. 1 се избира комисия от 3  души.

Чл.10. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за председател.

Чл. 11.(1) Изборът на председател се извършва  с бюлетина, в която са записани по азбучен ред имената на издигнатите кандидати, като срещу всяко от тях има квадратче, в което се отбелязва избрания кандидат.

(2) Бюлетините, подпечатани с печата на Общинския съвет и подписани от Председателя на комисията по избора се връчват на ръка на всеки гласуващ съветник от член на комисията.

(3) Всеки съветник гласува, като отбелязва с знак Х в квадратчето пред  името на предпочитания от него кандидат и пуска бюлетината в изборната урна.

(4) Гласът е действителен, ако в бюлетина е отбелязано само на 1 кандидат в квадратчето пред името.

(5) Недействителни са бюлетините, когато:

 1. в бюлетината  липсва отбелязано име или са отбелязани повече от едно име;
 2. върху тях са дописани думи и знаци, непозволяващи да се уточни избрания кандидат;
 3. не са по установения образец

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако никой от кандидатите след първото гласуване не получи необходимия брой гласове, същия ден се провежда нов избор, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

Глава трета. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.12.(1) Председателят на  общинския съвет:

 1. свиква заседанията на съвета;
 2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
 3. ръководи заседанията на съвета;
 4. координира работата на постоянните комисии;
 5. сам или съвместно със заместник-председателят провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите на общинските съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
 6. подпомага съветниците в тяхната дейност;
 7. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
 8. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
 9. разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
 10. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 11. упражнява контрол върху изразходването на средствата,  предвидени  по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет;
 12. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
 13. определя местата в заседателната зала за участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
 14. следи за спазване на този правилник;
 15. следи за довеждане до знанието на  гражданите на общината на   всички актове, приети от общинския съвет;
 16. нарежда нормативните актове и актовете, приети от общинския съвет,  да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез  поставяне на видно място в сградата на общината, местното радио, вестник „Еленска трибуна” и на официалната  интернет страница на общината ;
 17. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места  най-малко един път  в месеца, след съгласуване с председателите на групите общински съветници.
 18. командирова общинските  съветници в рамките на определените за това средства;
 19. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

(2) Председателят не може да участва при  вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен,  включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател.

(3) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.

Чл.13. (изм.р-е № 5/23.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

Чл.14. (1) Общинският съвет избира заместник-председател.

(2) Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за заместник председател.

(3) Заместник-председателят на Общинския съвет се избира с явно гласуване с  мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

(4) (изм.р-е № 5/23.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинския съвет определя възнаграждение на заместник председателя за един месец, в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

Чл. 15. (1) Председателят и заместник председателят на общинския съвет може  да бъдат  предсрочно освободени:

 1. при подаване на оставка;
 2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател или заместник-председател за повече от три месеца.
 3. при смърт
 4. при поставяне под запрещение

(2) В случаите по ал.1, т.1, т.3 и т. 4 прекратяването на пълномощията се извършва, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет, а по т.3 и т. 4 от момента на настъпване на събитието.

(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда за избор на председател на съвета.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на съвета, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката  или приемане на решението,  или на следващото заседание. В случаите по ал.1, т. 3 и т. 4 нов избор се провежда на първото заседание след настъпване на някое от събитията.

Чл.16. При предсрочно прекратяване на пълномощията  на председателя,  при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му,  заседанието на съвета се председателства от  заместник – председателят.

 

Глава четвърта. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

Чл.17. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня  на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл.18.(1) Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и  временни комисии на съвета;
 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и / или устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
 5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник, който се зачита за трудов стаж.
 7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;
 8. да получава пътни и други разноски във връзка  с работата му в съвета.

(2) (изм.р-е № 5/23.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) За участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 50 лв. за комисия и 70 лв. за участие в заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец.

(3) При отсъствие от сесия на общинския съвет повече от 1/3 от времето на заседанието, общинските съветници се санкционират в размер на 50% от възнаграждението.

(4) При отсъствие от заседание на постоянните и временни комисии  към Общинския съвет, общинският съветник не получава съответното възнаграждение.

(5) Средствата за възнаграждение на общинските съветници и заместник-председателя, както и пътните и други разноски по ал.1, т. 8 се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет, след предоставяне на поименна справка, заверена от председателя на общинския съвет,

(6) Общинският съветник има право доброволно да се откаже от паричното си възнаграждение, след подаване на заявление да председателя на общинския съвет.

Чл.19.  (1) Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 2. да поддържа връзки с избирателите и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
 3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
 4. (отм. р-е №5/23.01.2014 г.)
 5. да се запознава  предварително  със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
 6. да спазва установения  ред  по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии;
 7. писмено да уведомява Председателят на Общинския съвет за неучастието си в заседание на Съвета по уважителни причини;
 8. при неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 от възнаграждението на общинския съветник се удържат средствата в размер, определен в чл. 18, ал.  3 и 4 .

(2) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс на общинските съветници, който става неразделна част от настоящия правилник.

Чл.20. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

 1. при поставяне под запрещение;
 2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено  престъпление от общ характер;
 3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
 4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
 5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.
 6. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца, с решение на общинския съвет, прието с мнозинство от повече от две трети от общия брой на съветниците;
 7. при смърт;
 8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на местожителството;
 9. при избирането му или назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по закона за общинската собственост,  както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз.
 10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 ЗМСМА.

Чл.21. (1) Обстоятелствата по чл. 20 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по чл.20, ал.1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателя на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

(2) В тридневен срок от получаване на документите по ал. 1 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомлението му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на правомощията и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Решението на общинската избирателна комисия може да бъде оспорено по реда на чл.104 от Закона за местните избори. Препис от решението се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

(3) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизане в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 2, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал.1 ЗМСМА.

(4) Ако в срока по ал. 3 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител  се провежда в 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетва пред областния управител в присъствието на представители на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Глава пета. ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

Чл.22. Общинският съветник по време на заседание няма право:

 1. да прекъсва изказващия се;
 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
 4. да има непристойно поведение или да извършва постъпки, които нарушават реда на заседанието;

Чл.23.(1) Общинският съветник не може да участва при вземане на   решения на общинския съвет, които се отнасят до негови  имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси,  отнасящи се до интереси на  лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен  сам, преди общинският съвет за започне разискванията, да разкрие  наличието на  конфликт на интереси  и да не участва в гласуването.

(3) Искане за  разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

(4) При възникване на спор  за наличие на конфликт на интереси,  общинският съвет  може  да отложи  вземането на решението, до произнасяне на постоянната  комисия по закона за разкриване на конфликт на интереси, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.24. Общинският съветник не може да използва положението си  на съветник  в лична изгода, нито да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен  ако това не е  в обществен интерес.

Чл.25. Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.26. Общинският съветник не може да използва или разкрива  информация, получена при или по повод изпълнение на  задълженията си  или да използва  положението си на съветник  с цел да  набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.27. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.28. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.29. Общинският съветник няма право да приема подарък или  каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва , за да извърши или да не извърши  действие в качеството си на  общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато  деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл. 30. В едномесечен срок от обявяване на изборните резултати лицето, което при избирането му за общинският съветник заема длъжността по чл. 20, ал.1, т.9, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Чл.31. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:

 1. напомняне;
 2. забележка;
 3. порицание;
 4. отнемане на думата;
 5. отстраняване от заседание;

Чл.32 Напомняне  се прави от председателя  на общинския съвет на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.33. (1) Забележка се прави от председателя на общинския съвет  на  общински съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.34. Порицание се налага от председателя на общинския съвет  на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени в този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.35. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1.по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.31, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си,  въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.36. (1) Председателят  на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1.възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2.продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл.37. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 36 от този правилник не получава възнаграждение за заседанието, от които е бил отстранен правомерно.

Глава шеста. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.38.(1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои от най-малко 5 общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.39. Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.40.(1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър  при председателя на общинския съвет.

Чл.41. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

Глава седма. КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.42. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии  и избира от своя състав техните председатели и членове с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.43.(1) Постоянните комисии на общинския  съвет са:

1. Постоянна комисия по Бюджет, финанси и икономически въпроси в състав от 5 члена.

Разглежда проблеми, свързани с:

 • годишния бюджет на общината, контрола по изпълнението му, размера на местните данъци и такси; средствата и размера на работната заплата на общинската администрация; ползването на банкови кредити; предоставянето на заеми; емитирането на облигации;
 • изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие;
 • създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско имущество и участие и избирането на представители на общината в тях;
 • участие в регионални, национални и международни проекти и програми;
 • инвестиционните предложения на наши и чужди фирми за общината;
 • стопанските инициативи;
 • трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги.

2. Постоянна комисия по Устройство на територията комунално-битово обслужване, екология  и транспорт в състав от 5 члена.

Разглежда проблеми, свързани с:

 • устройството, развитието, строителството, благоустрояването и комуналните дейности на територията на общината;  създаването и одобряването на общи и подробни градоустройствени планове; административно-териториалните промени, засягащи територията на общината; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от териториално-селищното устройство;
 • рационалното използване на природните ресурси с общинско значение, изготвянето на прогнози, програми и планове за развитие на общинския поземлен фонд и на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини, корекциите на реки, третирането на битовите отпадъци и сметища, участието на общината в национални и международни инициативи свързани със земеделието, горите, екологията и опазване на околната среда; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на околната среда; горските фондове, мелиораци