Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 30.10.2014 година от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.10.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за измененията по бюджета на община Елена през третото тримесечие на 2014 г.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2015-2017 г.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 година.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за пакетирани изделия и бутилирани безалкохолни напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за топли напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно откриване търг за учредяване право на строеж на гараж с площ 21 кв.м върху общинска земя  – УПИ ХІХ – „За общински гаражи“ в кв.21 по плана гр.Елена, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска земя – УПИ ХІІ – 29,  кв.20 по плана на гр.Елена.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска земя – УПИ ІV – ГНС, кв.68 по плана на гр.Елена.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20 „Стара река“.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за Ел захранване на имот № 038008 по КВС на землище с. Руховци.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт.(предложение)

                                                                                       Вн.: Председател ОбС

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК БФИВ             28.10.2014 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ              28.10.2014 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ        28.10.2014 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР         29.10.2014 г. от 16.00 часа
ПК ХД                 29.10.2014 г. от 16.30 часа

 

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 25.09.2014 г., от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.09.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно участие на община Елена в проект на Европейската банка за възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат или концесии с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор – „Разширяване на възможностите на пазара на енерго-ефективни услуги, предлагане от ESCO компании, за публичния сектор“.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна в Защитено жилище в с.Илаков рът, община Елена.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно промяна в Решение № 102 / 04.09.2014 г. на Общински съвет – Елена.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г. на Общински съвет – Елена. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно разширяване на околовръстен полигон на кв. „Кантона“ с. Майско.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно съгласие за извършване на корекция на имот №000197  с НТП „Скали“ по КВС на землище с. Бойковци, собственост на община Елена.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК БФИВ             24.09.2014 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ              24.09.2014 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ        24.09.2014 г. от 16.00 часа
ПК ХД                 24.09.2014 г. от 16.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена – 04.09.2014 г., (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 04.09.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на Наредба за организацията и дейността на Школа по изкуствата в община Елена.(предложение, наредба)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно информация за изпълнение на бюджета на община Елена и на сметките за средства от Европейския съюз и информация за изменение на общинския бюджет за първото полугодие на 2014 година.(предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 година.(предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 г. и откриване на търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост (лекарски кабинети в селата Беброво и Майско. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно прекратяване на Сдружение „За чисти селища “ между общините Велико Търнов, Горна Оряховица , Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус „Фолксваген Крафтер 2.5 TDI “ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД гр. Елена. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно допълване на учредено право на строеж за гараж УПИ I „За надземни гаражи и трафопост“ в кв. 86 „А“ по плана на гр. Елена. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП план за застрояване за имот  011131 по КВС на землище с. Илаков рът за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици за учебната 2014 / 2015 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014/2015 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. (предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014 / 2015 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. (предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТКБОЕТ             02.09.2014 г. от 16.00 часа
ПК МСНУОР              02.09.2014 г. от 16.30 часа
ПК ХД                      02.09.2014 г. от 17.00 часа
ПК БФИВ                 03.09.2014 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  03.09.2014 г. от 16.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена – 24.07.2014 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 24.07.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена.(предложение, наредба)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.(предложение, отчет)

Вн.:Председател ОбС

3. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.(предложение, Приложение № 1)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане на Концепция за пространствено развитие на община Елена.(предложение) currentNews-874-koncepciya_za_prostran.html

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР на община Елена 2014 – 2020 година.(предложение) currentNews-871-proekt_na_metodika_za.html

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно обявяване на имоти (земеделски земи в землището на с.Бойковци) за частна общинска собственост.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 година.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно откриване процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд) в землищата на гр.Елена, с.Беброво, с.Буйновци, с.Блъсковци, с.Костел, с.Марян и с.Яковци; утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация  и комисия за провеждане на търга.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране за изготвяне на проект за общ устройствен план на община Елена.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус „Мерцедес 4716 CDI“ в полза на „Елена автотранспорт“ ЕООД – гр.Елена.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училищата от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2014 / 2015 година.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел 1 kV по КВС на землище с.Средни колиби с дължина на трасето 245 л.м.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

15. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект по КВС на землище с. Блъсковци с дължина на трасето 1 311 л.м.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел.захранване 1 kV на имот № 028004 по КВС на землище с.Дрента.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

17. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на част от трасетата на линейни обекти – водопровод АЦ Ф60 мм и въздушна линия ниско напрежение 1 kV в имоти в землището на с.Блъсковци, собственост на община Елена.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

18. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 001989 и имот № 104004 по КВС на землище гр.Елена и трасета за инженерна инфраструктура за вода и канал.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

19. Предложение относно съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с НТП „Полски път“), обединяването му с полски пътища, собственост на община Елена, с №№ 103013 и 103018 по КВС на землище с.Яковци, и промяна на новообразувания имот от „Полски път“ в „Местен път“.(предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК БФИВ             22.07.2014 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ              22.07.2014 г. от 16.30 часа
ПК ХД                 23.07.2014 г. от 16.00 часа
ПК МСНУОР         23.07.2014 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ       23.07.2014 г. от 17.00 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена – 12.06.2014 г. (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.06.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2013 година. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на община Елена. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена. (изтегли предложение, наредба)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане на Общински план за развитие на община Елена за периода 2014 – 2020 година. (изтегли предложение, план)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2013 година на търговските дружества с общинско участие. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно промени в структурата на общинската администрация и дейностите към нея. (изтегли предложение, приложение)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на регионалното развитие във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена-Лясковец-Златарица“. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно откриване процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Яковци и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно откриване процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд) в землищата на гр.Елена, с.Илаков рът, с.Константин, с.Костел, с.Майско, с.Мийковци, с.Средни колиби и с.Яковци; утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга .(изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно продажба на имот, частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев”-с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2014/2015 година. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- план за застрояване на имот № 086028 по КВС на землище с.Костел за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниска свободно жилищно застрояване“.(изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно повторно разглеждане на съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера“) по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена.(изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

15. Предложение относно повторно разглеждане на съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем“) по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно продължаване срока на действие на договора за наем на здравна служба в с.Константин. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТКБОЕТ          10.06.2014 г. от 16.00 часа
ПК МСНУОР           10.06.2014 г. от 16.30 часа
ПК ХД                   10.06.2014 г. от 17.00 часа
ПК БФИВ              11.06.2014 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ               11.06.2014 г. от 16.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена – 16.05.2014 г. (петък), от 15:30 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.05.2014 г. (петък) от 15.30 ч. в Голямата зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно учредяване на банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие“  – Разплащателна агенция за Народно читалище „Напредък – Елена – 18634 – гр.Елена. (изтегли, предложение, приложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседание на Постоянната комисия:

ПК БФИВ         15.05.2014 г. от 17.00 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена – 16.05.2014 г. (петък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.05.2014 г. (петък) от 14:15 ч. в Голямата зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложения относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена“. (изтегли, предложение, предложение, предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседание на Постоянната комисия:

ПК ХД         15.05.2014 г. от 16.30 часа

Допълнително предложение

Предложение относно удостояване на г-н Стоян Иванов Димитров с едностранен плакет (изтегли, предложение)

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет-Елена – 30.04.2014 г. (сряда), 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.04.2014 година (сряда) от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена.(изтегли, предложение, Наредба)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на Правила за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена.(изтегли, предложение, Правила)

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена  за 2014 г. (изтегли, предложение, Програма)

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане на Доклад за резултатите от Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие. (изтегли, предложение, Доклад)

                         Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно участие на община Елена в регионално сдружение по смисъла на чл.24 от Закона за управление на отпадъците. (изтегли, предложение)

                                                                                                              Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги. (изтегли, предложение)

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно одобрявана на подробен устройствен план – парцеларен план за комбинирано трасе на линее обект – кабел 1 кV (въздушно и подземно) по КВС на землище с.Средни колиби с обща дължина на трасето 519 л.м. (изтегли, предложение)

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК БФИВ         28.04.2014 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ          28.04.2014 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ    28.04.2014 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР      28.04.2014 г. от 17.30 часа
ПК ХД              28.04.2014 г. от 18.00 часа

 

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена – 27.03.2014 (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 27.03.2014 година (четвъртък) от 14.15 часа в Голямата зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена.(изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на Стратегия за организационно развитие на община Елена.(изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2015 година.(изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД              26.03.2014 г. от 16.00 часа
ПК МСНУОР      26.03.2014 г. от 16.30 часа
ПК ОСЗГ          26.03.2014 г. от 17.00 часа

Допълнителни предложения

Предложение относно кандидатстване на община Елена по Процедура за подпомагане на малките населени места, за изпълнение на проект „Преустройство и промяна предназначение на Дом за деца и юноши в Дом за стари хора – с.Тодювци, община Елена”. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

Предложение относно одобряване на Споразумение между ликвидатора на „Общински имоти – Елена”ЕООД – в ликвидация и кредиторите на дружеството.(изтегли предложение)                                                                 

Вн.:Кмета на общината

Предложение относно отмяна на Решение № 26/06.03.2014 година на Общински съвет Елена относно даване съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера”) по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена.(изтегли предложение)                                                         

Вн.:Председател ОбС

Предложение относно отмяна на Решение № 27/06.03.2014 година на Общински съвет Елена относно даване съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена.(изтегли предложение)                                                                      

Вн.:Председател ОбС

 

 

 


 


Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена – 06.03.2014 (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 06.03.2014 година (четвъртък) от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение. (изтегли предложение, план)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Елена през 2014 година. (изтегли предложение, програма)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на имоти № № 097010 и 097012 по КВС на землище с. Блъсковци за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“ и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 012056 по КВС на землище с. Буйновци за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 001988 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За туристически и развлекателни дейности“. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 104060 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За туристически и развлекателни дейности“. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 104167 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За параклис“. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно включване на имот № 038008 по КВС на землище с. Средни колиби в околовръстния полигон на с. Раювци. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера“) по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем“) по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно определяне възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов- Елена” ЕООД – в несъстоятелност. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно определяне възнаграждение на управителя на „БАЛКАН” ЕООД – в несъстоятелност. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал от пожар на 17.02.2014 година.

Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение.

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД              04.03.2014 г. от 16.00 часа
ПК БФИВ          04.03.2014 г. от 16.30 часа
ПК  УТКБОЕТ    05.03.2014 г. от 16.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment