Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 29.12.2015 г. (вторник) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 29.12.2015 г. (вторник) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

                                                               Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена.

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно обявяване на имот – публична общинска собственост (бивша детска градина в гр.Елена) за частна общинска собственост.

                                                               Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация на имот с проектен № 003031 и имот № 000606 в местността „Чугорила“  по КВС на землище гр. Елена и определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот.

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 050011 по КВС на землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота.

                                                               Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 076002 по КВС на землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота.

                                                               Вн.:Кмета на общината

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТ                      28.12.2015 г. от 16.00 часа
ПК БФ                      28.12.2015 г. от 16.30 часа
ПК ОС                      28.12.2015 г. от 17.00 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *