Ръководство

Председател на Общински съвет Елена
Валентин Владимиров Гуцов (ПП „ГЕРБ“)

Заместник председател на Общински съвет Елена
Магдалена Любомирова Борисова (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономически въпроси
Стефан Иванов Минчев (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по местно самоуправление, нормативна уредба и обществен ред
Росинка Недялкова Георгиева (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по устройство на територията, комунално – битово обслужване, екология и транспорт
Пенка Пенкова Цочева (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по общинска собственост, земеделие и гори
Йордан Иванов Йорданов (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по хуманитарни дейности
д-р Стела Петрова Горбанова-Василева (ПП „ГЕРБ“)

Comments are closed.