2014 година

Решение № 140 / 29.12.2014 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20 „Стара река“

Решение № 139 / 29.12.2014 г. относно удостояване на Георги Господинов Георгиев с литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза – „Почетен знак „Стоян Михайловски“

Решение № 138 / 29.12.2014 г. относно отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост за нуждите на парламентарно представени политически партии

Решение № 137 / 29.12.2014 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за Ел захранване на имот №43061.501.25 по кадастралната карта (КК) на с. Лазарци

Решение № 136 / 29.12.2014 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за Ел захранване на имот № 038008 по КВС на землище с. Руховци

Решение № 135 / 29.12.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 000402 по КВС на землище с. Марян, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 134 / 29.12.2014 г. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2015 година

Решение № 133 / 29.12.2014 г. относно промени в структурата на общинска администрация

Решение № 132 / 29.12.2014 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли наредба, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, приложение № 10, приложение № 11, приложение № 12)

Решение № 131 / 29.12.2014 г. относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 г. (изтегли приложение № 1 план – сметка, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4)

Решение № 130 / 29.12.2014 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на Община Елена (изтегли приложение)

Решение № 129 / 27.11.2014 г. относно включване на имот 024013 по КВС на землище с.Яковци в околовръстен полигон на с.Бръчковци

Решение № 128 / 27.11.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот 024007 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс II на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 127 / 27.11.2014 г. относно даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за отоплителен сезон 2014-2015 за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“- Елена ЕООД от общинския бюджет (изтегли приложение)

Решение № 126 / 27.11.2014 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново“ насрочено за 12 декември 2014 г.

Решение № 125 / 27.11.2014 г. относно определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на община Елена

Решение № 124 / 27.11.2014 г. относно определяне минимални и максимални цени за таксиметрови превози на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Елена

Решение № 123 /27.11.2014 г. относно наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020 г.)

Решение № 122 /27.11.2014 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 121 / 30.10.2014 г. относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт.

Решение № 120 / 30.10.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20 „Стара река“.

Решение № 119 / 30.10.2014 г. относно учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска земя – УПИ ІV – ГНС, кв.68 по плана на гр.Елена.

Решение № 118 / 30.11.2014 г. относно учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска земя – УПИ ХІІ – 29, кв.20 по плана на гр.Елена.

Решение № 117 / 30.10.2014 г. относно откриване търг за учредяване право на строеж на гараж с площ 21 кв.м върху общинска земя – УПИ ХІХ – „За общински гаражи“ в кв.21 по плана гр.Елена, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 116 /30.10.2014 г. относно откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за топли напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 115 / 30.10.2014 г. относно откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за пакетирани изделия и бутилирани безалкохолни напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 114 / 30.10.2014 г. относно промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 година.

Решение № 113 / 30.10.2014 г. относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2015-2017 г.

Решение № 112 / 30.10.2014 г. относно информация за измененията по бюджета на община Елена през третото тримесечие на 2014 г.

Решение № 111 / 17.10.2014 г. относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 110 / 25.09.2014 г. относно съгласие за извършване на корекция на имот №000197 с НТП „Скали“ по КВС на землище с. Бойковци, собственост на община Елена

Решение № 109 / 25.09.2014 г. относно разширяване на околовръстен полигон на кв.“Кантона“ с.Майско

Решение № 108 / 25.09.2014 г. относно промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г. на Общински съвет – Елена.

Решение № 107 / 25.09.2014 г. относно промяна в Решение № 102 / 04.09.2014 г. на Общински съвет – Елена

Решение № 106 / 25.09.2014 г. относно промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна в Защитено жилище в с.Илаков рът, община Елена

Решение № 105 / 25.09.2014 г. относно участие на община Елена в проект на Европейската банка за възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат или концесии с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор – „Разширяване на възможностите на пазара на енерго-ефективни услуги, предлагане от ESCO компании, за публичния сектор“

Решение № 104 / 04.09.2014 г. относно формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014 / 2015 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 103 / 04.09.2014 г. относно формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014/2015 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 102 / 04.09.2014 г. относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици за учебната 2014 / 2015 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 101 /04.09.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП план за застрояване за имот 011131 по КВС на землище с. Илаков рът за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 100 / 04.09.2014 г. относно допълване на учредено право на строеж за гараж УПИ I „За надземни гаражи и трафопост“ в кв. 86 „А“ по плана на гр. Елена

Решение № 99 / 04.09.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус „Фолксваген Крафтер 2.5 TDI “ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД гр. Елена

Решение № 98 / 04.09.2014 г. относно прекратяване на Сдружение „За чисти селища “ между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица

Решение № 97 / 04.09.2014 г. относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 96 / 04.09.2014 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 г. и откриване на търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост (лекарски кабинети в селата Беброво и Майско

Решение № 95 / 04.09.2014 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 година (изтегли Приложение № 1)

Решение № 94 / 04.09.2014 г. относно информация за изпълнение на бюджета на община Елена и на сметките за средства от Европейския съюз и информация за изменение на общинския бюджет за първото полугодие на 2014 година (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4)

Решение № 93 / 04.09.2014 г. относно приемане на Наредба за организацията и дейността на Школа по изкуствата в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 92 / 24.07.2014 г. относно съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с НТП „Полски път“), обединяването му с полски пътища, собственост на община Елена, с №№103013 и 103018 по КВС на землище с.Яковци, и промяна на НТП на новообразувания имот от „Полски път“ в „Местен път“

Решение № 91 / 24.07.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 001989 и имот № 104004 по КВС на землище гр.Елена и трасета за инженерна инфраструктура за вода и канал

Решение № 90 / 24.07.2014 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на част от трасетата на линейни обекти – водопровод АЦ Ф60 мм и въздушна линия ниско напрежение 1 kV в имоти в землището на с.Блъсковци, собственост на община Елена.

Решение № 89 / 24.07.2014 г. одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел.захранване 1 kV на имот № 028004 по КВС на землище с.Дрента.

Решение № 88 / 24.07.2014 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект по КВС на землище с. Блъсковци с дължина на трасето 1 311 л.м.

Решение № 87 / 24.07.2014 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел 1 kV по КВС на землище с.Средни колиби с дължина на трасето 245 л.м.

Решение № 86 / 24.07.2014 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училищата от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2014 / 2015 година

Решение № 85 / 24.07.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус „Мерцедес 416 CDI“ в полза на „Елена автотранспорт“ ЕООД – гр.Елена

Решение № 84 / 24.07.2014 г. относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

Решение № 83 / 24.07.2014 г. относно поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране за изготвяне на проект за общ устройствен план на община Елена

Решение № 82 / 24.07.2014 г. относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 81 / 24.07.2014 г.относно откриване процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд) в землищата на гр.Елена, с.Беброво, с.Буйновци, с.Блъсковци, с.Костел, с.Марян и с.Яковци; утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 80 / 24.07.2014 г. относно промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 година

Решение № 79 / 24.07.2014 г. относно обявяване на имоти (земеделски земи в землището на с.Бойковци) за частна общинска собственост

Решение № 78 / 24.07.2014 г. относно приемане на Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР на община Елена 2014-2020 година

Решение № 77 / 24.07.2014 г. относно приемане на Концепция за пространствено развитие на община Елена

Решение № 76 / 24.07.2014 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 г. (изтегли приложение № 1)

Решение № 75 / 24.07.2014 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. (изтегли отчет)

Решение № 74 / 24.07.2014 г. относно приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 73 / 12.06.2014 г. относно приeмане окончателния баланс и доклада на ликвидатора на „Общински имоти – Елена“ ЕООД – в ликвидация

Решение № 72 / 12.06.2014 г. относно продължаване срока на действие на договора за наем на здравна служба в с. Константин

Решение № 71 / 12.06.2014 г. относно повторно разглеждане на съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена

Решение № 70 /12.06.2014 г. относно Повторно разглеждане на съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера”) по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена

Решение № 69 / 12.06.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 086028 по КВС на землище с.Костел за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 68 / 12.06.2014 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2014 / 2015 г.

Решение № 67 / 12.06.2014 г. относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 66 / 12.06.2014 г. относно продажба на имот, частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя

Решение № 65 / 12.06.2014 г. относно откриване процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд) в землищата на гр. Елена, с. Илаков рът, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Мийковци, с. Средни колиби и с. Яковци; утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 64 / 12.06.2014 г. относно откриване процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Яковци и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 63 / 12.06.2014 г. отнсно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на регионалното развитие във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”

Решение № 62 / 12.06.2014 г. относно промени в структурата на общинската администрация и дейностите към нея (изтегли приложение № 1)

Решение № 61 / 12.06.2014 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД

Решение № 60 / 12.06.2014 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД

Решение № 59 / 12.06.2014 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ

Решение № 58 / 12.06.2014 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Решение № 57 / 12.06.2014 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД

Решение № 56 / 12.06. 2014 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „БУКОВЕЦ“ ЕООД

Решение № 55 / 12.06.2014 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „БАЛКАН“ ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Решение № 54 / 12.06.2014 г. относно приемане на Общински план за развитие на община Елена за периода 2014 – 2020 г. (изтегли Общински план)

Решение № 53 / 12.06.2014 г. относно приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елена (изтегли Наредба)

Решение № 52 / 12.06.2014 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на Община Елена

Решение № 51 / 12.06.2014 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2013 г. (изтегли Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 2-1, Приложение № 2-2, Приложение № 2-3, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5)

Решение № 50 / 16.05.2014 г. относно учредяване на банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за Народно читалище „Напредък – Елена – 1863” – гр. Елена

Решение № 49 /16.05.2014 г. относно удостояване на г-н Стоян Иванов Димитров с едностранен плакет

Решение № 48 / 16.05.2014 г. относно удостояване (посмъртно) на Никола Недялков Николов със званието „Почетен гражданин на гр. Елена”

Решение № 47 / 16.05.2014 г. относно удостояване на инж. Никола Димитров Бакърджиев със званието „Почетен гражданин на гр. Елена”

Решение № 46 / 16.05. 2014 г. относно удостояване на г-н Сава Савов Атанасов със званието „Почетен гражданин на гр. Елена”

Решение № 45 / 30.04.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за комбинирано трасе на линеен обект – кабел 1 кV (въздушно и подземно) по КВС на землище с. Средни колиби с обща дължина на трасето 519 л. м.

Решение № 44 / 30.04.2014 г. относно актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги

Решение № 43 / 30.04.2014 г. относно участие на община Елена в регионално сдружение по смисъла на чл.24 от Закона за управление на отпадъците

Решение № 42 / 30.04.2014 г. относно приемане на Доклад за резултатите от Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие (изтегли, доклад)

Решение № 41 / 30.04.2014 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2014 година (изтегли, програма)

Решение № 40 / 30.04.2014 г. относно приемане на Правила за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена (изтегли, правила)

Решение № 39 / 30.04.2014 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена (изтегли, наредба)

Решение № 38 / 27.03.2014 г. относно отмяна на Решение № 27/06.03.2014 година на Общински съвет Елена относно даване съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена

Решение № 37 / 27.03.2014 г. относно отмяна на Решение № 26/06.03.2014 година на Общински съвет Елена относно даване съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера”) по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена

Решение № 36 / 27.03.2014 г. относно одобряване на Споразумение между ликвидатора на „Общински имоти – Елена”ЕООД – в ликвидация и кредиторите на дружеството

Решение № 35 / 27.03.2014 г. относно кандидатстване на община Елена по Процедура за подпомагане на малките населени места, за изпълнение на проект „Преустройство и промяна предназначение на Дом за деца и юноши в Дом за стари хора – с.Тодювци, община Елена”

Решение № 34 / 27.03.2014 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2015 година (изтегли план)

Решение № 33 / 27.03.2014 г. относно приемане на Стратегия за организационно развитие на община Елена

Решение № 32 /27.03.2014 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена.

Решение № 31/06.03.2014 г. относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение

Решение № 30/06.03.2014 г. относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал от пожар на 17.02.2014 година

Решение № 29/06.03.2014 г. относно определяне възнаграждение на управителя на „БАЛКАН” ЕООД – в несъстоятелност

Решение № 28/06.03.2014 г. относно определяне възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД – в несъстоятелност

Решение № 27/06.03.2014 г. относно съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена

Решение № 26/06.03.2014 г. относно съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера”) по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена

Решение № 25/06.03.2014 г. относно включване на имот № 038008 по КВС на землище с.Средни колиби в околовръстния полигон на с.Раювци

Решение № 24/06.03.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 104167 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За параклис”

Решение № 23/06.03.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 104060 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За туристически и развлекателни дейности”

Решение № 22/06.03.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 001988 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За туристически и развлекателни дейности”

Решение № 21/06.03.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 012056 по КВС на землище с. Буйновци за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 20/06.03.2014 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имоти №№ 097010 и 097012 по КВС на землище с. Блъсковци за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС

Решение № 19/06.03.2014 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Елена през 2014 г. изтегли,(програма)

Решение № 18/06.03.2014 г. относно приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение изтегли,(план)

Решение № 17/12.02.2014 г. относно приемане на Общински план за младежта в община Елена за 2014 г. изтегли,(Общински план за младежта 2014 г.)

Решение № 16/12.02.2014 г. относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г. изтегли,(Програма за управление на общинската собственост за 2014 г.)

Решение № 15/12.02.2014 г. относно кандидатстване на община Елена пред Националния доверителен екофонд за финансиране на проект за енергоефективна реконструкция на сградите на СОУ „Иван Момчилов” и НУ „Иларион Макариополски” в гр. Елена

Решение № 14/12.02.2014 г. относно приемане Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2014 г. изтегли, (Културен календар)

Решение № 13/12.02.2014 г. относно приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2014 г. изтегли, (Спортно-туристически календар)

Решение № 12/12.02.2014 г. относно приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г., индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз

Решение № 11/23.01.2014 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса – Велико Търново, филиал Елена

Решение № 10/ 23.01.2014 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет

Решение № 9/23.01.2014 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2013 година

Решение № 8/ 23.01.2014 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2013 година

Решение № 7/ 23.01.2014 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение за предоставяне на социална услуга ”Защитено жилище” в гр. Елена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Решение № 6/ 23.01.2014 г. относно приемане на Доклад от извършен функционален анализ на администрацията в община Елена, във връзка със сключен договор № 12-11-46 / 09.10.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”

Решение № 5/ 23.01.2014 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли, Правилник)

Решение № 4/ 23.01.2014 г. относно Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” през 2013 г. и одобряване изплащането на недопустими разходи, необходими за изпълнението на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за 2013 г. (изтегли, отчет)

Решение № 3 / 23.01.2014 г. относно приемане отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 година (изтегли, отчет)

Решение № 2 / 23.01.2014 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.07.2013 – 31.12.2013 г. (изтегли, отчет)

Решение № 1/ 23.01.2014 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г.(изтегли, отчет)

Comments are closed.