Решение относно приемане бюджета на община Елена за 2012 година

Решение № 17 / 17.02.2012 г. относно приемане бюджета на община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година

Приложение 1. Справка за приходите на община Елена към 31.12. 2011 г. и проект на приходи за 2012 г.

Приложение № 1-1. Справка за преходния остатък на делегираните държавни дейности и разпределение за 2012 г.

Приложение № 2. Справка за всички видове разходи по функции, дейности и параграфи по бюджета на община Елена за 2012 г.

Приложение № 2-1. Справка за разходите по функции, дейности и параграфи на държавни дейности в община Елена за 2012 г.

Приложение № 2-2. Справка за разходите по функции, дейности и параграфи за местни дейности в община Елена за 2012 г.

Приложение № 2-3. Справка за разходите по функции, дейности и параграфи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи в община Елена за 2012 г.

Приложение № 3. Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2012 г.

Приложение № 4. Списък на длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи съгласно чл.29, ал.2 и чл.67 от ПМС № 367от 2011 г.

Приложение № 5. Справка за числеността и средствата за заплати за 2012 г. в държавни дейности без Образование

Приложение № 6. Справка за числеността на персонала, средствата за заплати и месечно разпределение на средствата за заплати за 2012 г. в местни дейности и дофинансиране в Общинска администрация, ЦДГ, Извънучилищни дейности и Детска ясла

Приложение № 7. План-сметка за приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. на Община Елена

Приложение № 8. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в община Елена за 2012 г.

Приложение № 9. План-график за разплащане на просрочените задължения от минали години

Comments are closed.