Решение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2012 година

Решение № 119 / 16.08.2012 г. относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2012 година

Приложение 1. Справка за изпълнение на приходите по бюджета на община Елена към 30.06.2012 г.

Приложение 2. Справка за изпълнение на разходите (общо) по бюджета на община Eлена към 30.06.2012 г.

Приложение 2-1. Справка за изпълнение на разходите за делегирани дейности по бюджета на община Eлена към 30.06.2012 г.

Приложение 2-2. Справка за изпълнение на разходите за местни дейности по бюджета на община Eлена към 30.06.2012 г.

Приложение 2-3. Справка за изпълнение на разходите за делегирани дейности, дофинансирани с местни приходи по бюджета на община Eлена към 30.06.2012 г.

Приложение 3. Справка за изпълнение на инвестиционната програма на община Eлена към 30.06.2012 г.

Приложение 4. Справка за приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена към 30.06.2012 г.

Comments are closed.