Решение относно приемане бюджета на община Елена за 2013 година

Решение № 22 / 26.02.2013 г. относно приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година

Приложение № 1. Справка за очакваните приходи по бюджета на община Елена за 2013 г.

Приложение № 1-1. Справка за разпределението на средствата от преходния остатък от 2012 г.

Приложение № 2. Справка за планираните разходи (общо) по бюджета на община Елена за 2013 г.

Приложение № 2-1. Справка за планираните разходи за делегирани дейности по бюджета на община Елена за 2013 г.

Приложение № 2-2. Справка за планираните разходи за местни дейности по бюджета на община Елена за 2013 г.

Приложение № 2-3. Справка за планираните разходи за делегирани дейности, дофинансирани с местни приходи, по бюджета на община Елена за 2013 г.

Приложение № 3. Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи по бюджета на община Елена за 2013 г.

Приложение № 4. Списък на длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи от бюджета на община Елена за 2013 г.

Приложение № 5. Справка за числеността на персонала и средствата за заплати за 2013 г. в държавни дейности (без ф-я „Образование)

Приложение № 6. Справка за числеността на персонала и средствата за заплати за 2013 г. в местни и делегирани дофинансирани дейности

Приложение № 7. Справка за извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2013 г.

Приложение № 8. Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Елена за 2013 г.

Приложение № 9. План-график за разплащане на просрочените задължения от минали години

Приложение към т. 1.5.5. Културен календар на община Елена за 2013 г.

Приложение към т. 1.5.6. Спортно-туристически календар на община Елена за 2013 г.

Comments are closed.