Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 11.06.2015 година (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 11.0462015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2014 година на търговските дружества с общинско участие. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2015 г.(изтегли предложение, програма)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2015 г.(изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2015/2016 г.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ в гр. Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2015 г.(изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна дървесина. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Стефка Петрова Петкова, пострадала от пожар на 29.11.2014 г.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 „ц“ в землището на с. Костел във връзка с реализация на проект за изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно оценка на земеделска земя – общинска собственост, предоставена за ползване въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.(изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – за „Цех за сурово сушени месни продукти“.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект Специализиран подробен устройствен план за застрояване за „Възстановяване и реконструкция на нарушена територия – депо за битови отпадъци в гр. Елена“.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

12. Отговор на питане.

13. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходите за лечение.

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТКБОЕТ             09.06.2015 г. от 16.00 часа
ПК ХД                      09.06.2015 г. от 16.30 часа
ПК МСНУОР              09.06.2015 г. от 17.00 часа
ПК БФИВ                 10.06.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  10.06.2015 г. от 16.30 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *