Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 30.10.2014 година от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.10.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за измененията по бюджета на община Елена през третото тримесечие на 2014 г.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2015-2017 г.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 година.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за пакетирани изделия и бутилирани безалкохолни напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-автомат за топли напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно откриване търг за учредяване право на строеж на гараж с площ 21 кв.м върху общинска земя  – УПИ ХІХ – „За общински гаражи“ в кв.21 по плана гр.Елена, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска земя – УПИ ХІІ – 29,  кв.20 по плана на гр.Елена.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска земя – УПИ ІV – ГНС, кв.68 по плана на гр.Елена.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20 „Стара река“.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за Ел захранване на имот № 038008 по КВС на землище с. Руховци.(предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт.(предложение)

                                                                                       Вн.: Председател ОбС

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК БФИВ             28.10.2014 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ              28.10.2014 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ        28.10.2014 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР         29.10.2014 г. от 16.00 часа
ПК ХД                 29.10.2014 г. от 16.30 часа

 

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *