Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 27.11.2014 г. (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 27.11.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на община Елена. (предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020 г.). (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно определяне минимални и максимални цени за таксиметрови превози на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Елена. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на община Елена. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново“ насрочено за 12 декември 2014 г. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за отоплителен сезон 2014-2015 за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“- Елена ЕООД от общинския бюджет. (предложение,приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот 024007 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс II на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно включване на имот 024013 по КВС на землище с.Яковци в околовръстен полигон на с.Бръчковци. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ОСЗГ             26.11.2014 г. от 16.00 часа
ПК БФИВ            26.11.2014 г. от 16.30 часа
ПК МСНУОР         26.11.2014 г. от 17.00 часа
ПК УТКБОЕТ       26.11.2014 г. от 17.30 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *