Обява за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Елена за 2014 г.

О Б Я В А

За публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Елена за 2014 г.

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл.44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена

Председателят на Общински съвет – Елена организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение

и приключване на бюджета на община Елена за 2014 г.

 

Обсъждането ще се проведе на

9 март 2015 г. /понеделник/ от 17:00 часа в пленарна зала

/западен вход/

ул. „Ил.Макариополски“ № 24

Може да се запознаете с материалите по обсъждането:

Справка за изпълнение на приходите по бюджета на община Елена към 31.12.2014 г.

Справка за изпълнение на разходите по бюджета на община Елена към 31.12.2014 г.

Справка за изпълнение на разходите за държавни дейности по бюджета на община Елена към 31.12.2014 г.

Справка за изпълнение на разходите за местни дейности по бюджета на община Елена към 31.12.2014 г.

Справка за изпълнение на разходите за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи към 31.12.2014 г.

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи на община Елена през 2014 г.

Отчет на сметките за средства от ЕС към 31.12.2014 г. на община Елена

Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 г.

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Comments are closed.