Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 19.03.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 19.03.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2014 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2014 г., отчет за сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2014 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 г. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4приложение № 5)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за четвърто тримесечие на 2014 година. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2016-2018 г. (изтегли предложение, приложение)

                                                Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2014 г. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2015 г. (изтегли предложение, програма и план)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена (2015-2016) с програма за неговото изпълнение.(изтегли предложение, план и програма)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските жилища. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в с. Яковци, представляващ придаваема част. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно включване на имоти № 036054 и № 036064 по КВС на землище с. Беброво в строителна граница на с. Беброво. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно съгласие за извършване на корекция на имот № 000986, с НТП „Гори в земеделски земи“, местност „Трапа“ по КВС на землище гр. Елена и промяна на НТП на имоти №№ 113017 и 113016 по КВС, всичките собственост на община Елена. (изтегли предложение)

                                                                                                          Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ОСЗГ                  17.03.2015 г. от 16.00 часа
ПК БФИВ                 17.03.2015 г. от 16.30 часа
ПК ХД                     18.03.2015 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ            18.03.2015 г. от 16.30 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *