Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 12.02.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.02.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г. (изтегли предложение, програма)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2015 г. (изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2015 г. (изтегли предложение, приложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1приложение № 2-2, приложение № 2-3приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2015 г.(изтегли предложение, план)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2015-2017 г.(изтегли предложение, план)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД,  гр. В.Търново, насрочено за 12 март 2015 г.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно промяна в капацитета на социална услуга „Дом за деца и младежи с умствена изостаналост“ – с. Илаков рът. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот №193003 по КВС на землище с.Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“.(изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план  – План за застрояване за имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно включване на имот № 000350 по КВС на землище с.Палици в строителна граница на с.Палици (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1кV на имот № 086028 по КВС на землище с.Костел. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Представяне на Бюджет 2015 г. на 10.02.2015 година, от 16:00 часа, в зала 211 на община Елена,  пред всички Постоянни комисии

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТКБОЕТ             10.02.2015 г. от 16.30 часа
ПК ХД                      10.02.2015 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР              11.02.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  11.02.2015 г. от 16.30 часа
ПК БФИВ                 11.02.2015 г. от 17.00 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *