Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 29.12.2014 г. (понеделник) от 14:30 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 29.12.2014 г. (понеделник) от 14:30 ч. в Голямата зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на Община Елена.(изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 г.(изтегли предложение, приложение № 1 План сметкаприложение № 2, приложение № 3, приложение № 4)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.(изтегли предложение, наредба)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промени в структурата на общинска администрация.(изтегли предложение, приложение № 1)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2015 година.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот  № 000402 по КВС на землище  с. Марян, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за Ел захранване на имот № 038008 по КВС на землище с. Руховци. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за Ел захранване на имот №43061.501.25 по кадастралната карта (КК) на с. Лазарци.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост за нуждите на парламентарно представени политически партии.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно удостояване на Георги Господинов Георгиев с литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза – „Почетен знак  „Стоян Михайловски“.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ОСЗГ             23.12.2014 г. от 16.00 часа
ПК ХД                 23.12.2014 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ       23.12.2014 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР         29.12.2014 г. от 12.30 часа
ПК БФИВ             29.12.2014 г. от 13.30 часа

 

 

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *