Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 23.04.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 23.04.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за изменението на бюджета на община Елена за първото тримесечие на 2015 г.(изтегли предложениеприложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства от читалищата на територията на община Елена през 2014 г.(изтегли предложение)

                                                Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2016 година.( изтегли предложение, план)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири публична общинска собственост чрез предоставянето им под наем за срок до десет години. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Елена за стопанската 2014 – 2015 г. (изтегли предложение,приложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост.(изтегли предложение )

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 151039 по КВС на землище  с. Беброво, за определяне на ново конкретно предназначение – „За мюсюлманско гробище“ и допълване на  Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2015 г.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнатото трасе на общински път VTR 1080 и контактни имоти по КВС на землище с. Тодювци в обхвата на свлачище № VTR13.72607.02. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнатото трасе на общински път VTR 2070 и контактни имоти по КВС на землище с. Руховци в обхвата на свлачище № VTR13.63495.01. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 003025 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – за „Семеен хотел и къщи за гости”.(изтегли предложение)

                             Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 091002 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”. (изтегли предложение)

                           Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТКБОЕТ             22.04.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  22.04.2015 г. от 16.30 часа
ПК БФИВ                 22.04.2015 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР             22.04.2015 г. от 17.30 часа
ПК ХД                    22.04.2015 г. от 17.30 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *