Отчети

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Елена и неговите комисии за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.

Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 година

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и неговите комисии за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 07.11.2011 – 30.06.2012 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и неговите комисии за периода 07.11.2011 – 30.06.2012 г.

Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г.

Comments are closed.