2012 година

Решения на Общински съвет Елена, приети през 2012 година

Решение № 167 / 18.12.2012 г. относно приемане на декларация за достъпа до спорт във връзка с националната кампания „Достъп до спорт в общините”, Приложение № 1

Решение № 166 / 18.12.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 104124 (идентичен с имот № 104212) и имот № 104125 (идентичен с имот № 1042013) по КВС на землище гр.Елена

Решение № 165 / 18.12.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 046037 по КВС на землище с. Майско

Решение № 164 / 18.12.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000593 и имот с проектен № 153034 по КВС на землище с. Константин

Решение № 163 / 18.12.2012 г. относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 г., Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4

Решение № 162 / 18.12.2012 г. относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена в частта „такса за битови отпадъци”

Решение № 161 / 18.12.2012 г. относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена в частта „такса за ползване на детски градини”

Решение № 160 / 18.12.2012 г. относно промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена

Решение № 159 / 18.12.2012 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени и допълнения в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на Община Елена, Приложение № 1

Решение № 158 / 15.11.2012 г. относно промяна предназначение на имот № 000347 и имот № 109009 по КВС на землище с. Тодювци и определяне на ново конкретно предназначение на имотите за „Рибарник”

Решение № 157 / 15.11.2012 г. относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена

Решение № 156 / 15.11.2012 г. относно обособяване на имот с площ до 3 дка от имот № 000400 по КВС на землище с. Тодювци – земи по чл.19, с начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделски земи” за изграждане на място за лагеруване на туристи

Решение № 155 / 15.11.2012 г. относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството / Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие” във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена-Лясковец-Златарица”

Решение № 154 / 15.11.2012 г. относно осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново”

Решение № 153 / 15.11.2012 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“

Решение № 152 / 15.11.2012 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по оперативна програма „Административен капацитет“

Решение № 151 / 15.11.2012 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни общински обекти с първостепенно значение

Решение № 150 / 15.11.2012 г. относно изработване на общ устройствен план (ОУП) на Община Елена

Решение № 149 / 26.10.2012 г. относно именуване на целодневни детски градини в с. Майско и с. Палици

Решение № 148 / 26.10.2012 г. относно преобразуване на „пункт за раздаване на храна” в „детска кухня” към Детска ясла – гр.Елена и съответстваща промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

Решение № 147 / 26.10.2012 г. относно корекция на Решение № 109 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет –Елена, проведено на 26.07.2012 година

Решение № 146 / 26.10.2012 г. относно промяна състава на Постоянната комисия по „Устройство на територията, комунално битово обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет – Елена

Решение № 145 / 26.10.2012 г. относно промяна състава на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори” към Общински съвет – Елена

Решение № 144 / 26.10.2012 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост

Решение № 143 / 26.10.2012 г. относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост (бивша здравна служба в с.Руховци) за лекарски кабинет

Решение № 142 / 26.10.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 107011 по КВС на землище с. Буйновци

Решение № 141 / 26.10.2012 г. относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Балкан” ЕООД гр.Елена

Решение № 140 / 26.10.2012 г. относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена

Решение № 139 / 26.10.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху движимо имущество, общинска собственост, в полза на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена

Решение № 138 / 26.10.2012 г. относно повторно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена част от имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД гр. Елена (източна колонада)

Решение № 137 / 26.10.2012 г. относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2012 – 2013 година

Решение № 136 / 26.10.2012 г. относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр. Елена

Решение № 135 / 26.10.2012 г. относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр. Елена

Решение № 134 / 26.10.2012 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони за първоначално залесяване на неземеделски земи

Решение № 133 / 26.10.2012 г. относно допълване на културния календар на община Елена за 2012 г. с „Празник на еленския бут“ и осигуряване на финансиране за провеждането му

Решение № 132 / 26.10.2012 г. относно актуализиране бюджета на община Елена за 2012 г.

Решение № 131 / 16.08.2012 г. относно освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена и избор на нов управител на дружеството

Решение № 130 / 16.08.2012 г. относно определяне конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” – Елена“ ЕООД

Решение № 129 / 16.08.2012 г. относно разваляне по право на договор за покупко-продажба на недвижим имот № 192005 по КВС на землище гр. Елена, с купувач по сделката община Елена

Решение № 128 / 16.08.2012 г. относно разваляне по право на договор за покупко-продажба на недвижим имот № 192004 по КВС на землище гр. Елена, с купувач по сделката община Елена

Решение № 127 / 16.08.2012 г. относно съгласие за корекция на имотни граници между имоти с №№ 000225 и 035024 по КВС на землище с. Дрента

Решение № 126 / 16.08.2012 г. относно формиране на паралелки по изключение под минималния брой ученици за учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 125 / 16.08.2012 г. относно формиране на слети паралелки за учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 124 / 16.08.2012 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за реконструкция / рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения

Решение № 123 / 16.08.2012 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за изграждане и подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт

Решение № 122 / 16.08.2012 г. относно изменение на действащия регулационен план в кв. 25 по плана на гр. Елена и обособяване на два самостоятелни УПИ за имот пл. № 433

Решение № 121 / 16.08.2012 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2013 година

Решение № 120 / 16.08.2012 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени и допълнения в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 година на община Елена

Решение № 119 / 16.08.2012 г, относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2012 година

Решение № 118 / 16.08.2012 г. относно изменения в Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Решение № 117 / 16.08.2012 г. относно изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Елена във връзка с внедряването на нов софтуерен продукт

Решение № 116 / 16.08.2012 г. относно приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи лица с увреждания на територията на община Елена

Решение № 115 / 26.07.2012 г. относно промени в структурата на общинската администрация и дейностите към нея

Решение № 114 / 26.07.2012 г. относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция

Решение № 113 / 26.07.2012 г. относно предварително съгласие за промяна предназначение и полагане на трайна настилка на полски път – имот № 000550 по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена

Решение № 112 / 26.07.2012 г. относно съгласие за корекция на имоти №№ 030100 и 030111 (полски пътища) по КВС на землище с. Палици, собственост на община Елена

Решение № 111 / 26.07.2012 г. относно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена част от имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД гр. Елена (складово помещение)

Решение № 110 / 26.07.2012 г. относно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена част от имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД гр. Елена (източна колонада)

Решение № 109 / 26.07.2012 г. относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в района на с. Палици, с. Дебели рът, с. Марян и гр. Елена)

Решение № 108 / 26.07.2012 г. относно избор на форма на управление на горските територии, собственост на община Елена и възлагане на определени дейности по управлението на общинските гори за 2012 г.

Решение № 107 / 26.07.2012 г. относно даване съгласие за участие на община Елена в инициативата „Регион Велико Търново – кандидат за европейска столица на културата – 2019”

Решение № 106 / 26.07.2012 г. относно отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация за периода 07.11.2011 – 30.06.2012 г.

Решение № 105 / 12.07.2012 г. относно обособяване на самостоятелни обекти в сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” ЕООД – гр. Елена

Решение № 104 / 12.07.2012 г. относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – захранващ водопровод и външно кабелно ел. захранване 1 кV в землището на с. Костел

Решение № 103 / 12.07.2012 г. относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и силов кабел 1 кV в землището на град Елена

Решение № 102 / 12.07.2012 г. относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в землището на с. Шилковци, собственост на община Елена

Решение № 101 / 12.07.2012 г. относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на с. Средни колиби

Решение № 100 / 12.07.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 038008 по КВС на землище с. Средни колиби

Решение № 99 / 12.07.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 062081 по КВС на землище с. Илаков рът и парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно захранване 1 кV до имота

Решение № 98 / 12.07.2012 г. относно продажба на 1/2 идеални части от УПИ ІІ-791, кв. 114, ул. „Църковна” №2 гр. Елена

Решение № 97 / 12.07.2012 г. относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в района на с. Каменари и с. Бойковци)

Решение № 96 / 12.07.2012 г. относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост (незастроен имот за жилищни нужди в с. Велювци)

Решение № 95 / 12.07.2012 г. относно потвърждение за съответствие на дейностите по проект „Реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение – Църква „Св. Св. Кирил и Методий” с. Константин, община Елена” с приоритетите на Общински план за развитие 2007 – 2013

Решение № 94 / 12.07.2012 г. относно потвърждение за съответствие на дейностите по проект „Реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение – Църква „Успение Богородично” – гр. Елена” с приоритетите на Общински план за развитие 2007 – 2013

Решение № 93 / 12.07.2012 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение № 92 / 12.07.2012 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 07.11.2011 г. – 30.06.2012 г.

Решение № 91 / 27.06.2012 г. относно отпускане на парична помощ за аутопсия, транспортиране на покойник и организиране на погребение

Решение № 90 / 27.06.2012 г. относно отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост (три помещения, част от сграда на адрес гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32)

Решение № 89 / 27.06.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел 20 кV по оста на част от общински път VTR 3093 в землището на с. Беброво с дължина на трасето 1585 м

Решение № 88 / 27.06.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 035041 по КВС на землище с. Блъсковци

Решение № 87 / 27.06.2012 г. относно актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги

Решение № 86 / 27.06.2012 г. относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г., част „Обекти за продажба по реда на Закона за общинската собственост“

Решение № 85 / 27.06.2012 г. относно предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2012 / 2013 г.

Решение № 84 / 27.06.2012 г. относно предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания списък на средищните училища в Република България за учебната 2012 / 2013 г.

Решение № 83 / 27.06.2012 г. относно допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Елена във връзка с кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „Помощ в дома”

Решение № 82 / 27.06.2012 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Помощ в дома”

Решение № 81 / 27.06.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет за 2011 година на „БАЛКАН“ ЕООД – търговско дружество със 100% общинско участие

Решение № 80 / 27.06.2012 г. относно допълване на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 година на община Елена

Решение № 79 / 27.06.2012 г. относно приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Елена за периода 2012-2013 година

Решение № 78 / 27.06.2012 г. относно приемане на Доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2011 година

Решение № 77 / 27.06.2012 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново на редовно годишно събрание

Решение № 76 / 27.06.2012 г. относно избор на представител на община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново

Решение № 75 / 18.05.2012 г. относно промяна в Решение № 41 / 06.04.2012 г. на Общински съвет – Елена относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по оперативна програма „Регионално развитие“ за създаване на Общински медицински център

Решение № 74 / 18.05.2012 г. относно приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на недвижим имот, обособена част от имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД гр. Елена (складово помещение)

Решение № 73 / 18.05.2012 г. относно приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на недвижим имот, обособена част от имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД гр. Елена (източна колонада)

Решение № 72 / 18.05.2012 г. относно предварително съгласие за преминаване на трасе на линеен обект – подземен кабел 20 кV по полски пътища на община Елена

Решение № 71 / 18.05.2012 г. относно обявяване на санитарно-охранителните зони на каптирани извори Новачкини и Пърчовци за публична общинска собственост

Решение № 70 / 18.05.2012 г. относно частично изменение на действащия застроително-регулационен план на град Елена в квартал 98

Решение № 69 / 18.05.2012 г. относно частично изменение на действащия застроително-регулационен план на град Елена в квартал 112

Решение № 68 / 18.05.2012 г. относно отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост (помещение, част от сграда на адрес гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“№ 5)

Решение № 67 / 18.05.2012 г. относно продажба чрез търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост (земеделски земи в землищата на селата Буйновци и Тодювци)

Решение № 66 / 18.05.2012 г. относно откриване на процедура – търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на язовир, публична общинска собственост, намиращ се в землището на с. Беброво

Решение № 65 / 18.05.2012 г. относно продажба на придаваема част, общинска собственост

Решение № 64 / 18.05.2012 г. относно разкриване на пункт за раздаване на храна към Детска ясла – гр. Елена

Решение № 63 / 18.05.2012 г. относно промяна в състава на Местната комисия по обществен ред и сигурност

Решение № 62 / 18.05.2012 г. относно Приемане годишния финансов отчет на „ХОСПИС ЕЛЕНА“ ООД за 2011 година

Решение № 61 / 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД за 2011 година

Решение № 60 / 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА“ ЕООД за 2011 година

Решение № 59 / 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ – ЕЛЕНА“ ЕООД за 2011 година

Решение № 58 / 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за 2011 година

Решение № 57 / 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на „БУКОВЕЦ“ ЕООД за 2011 година

Решение № 56 / 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на „БАЛКАН“ ЕООД за 2011 година

Решение № 55 / 18.05.2012 г. относно определяне на представител на община Елена в Общото събрание на съдружниците на „Хоспис – Елена“ ООД

Решение № 54 / 18.05.2012 г. относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г., част „Обекти за отдаване под наем“

Решение № 53 / 18.05.2012 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2012 г.

Решение № 52 / 18.05.2012 г. относно влагане на срочен депозит на временно свободни приходи

Решение № 51 / 18.05.2012 г. относно обявяване на 21 май 2012 г. за неприсъствен ден за работещите в общинските бюджетни звена, организации и институции на територията на община Елена

Решение № 50 / 16.05.2012 г. относно удостояване на Петко Антонов Цончев (посмъртно) със званието “Почетен гражданин на град Елена”

Решение № 49 / 16.05.2012 г. относно удостояване на Минчо Тодоров Минчев със званието “Почетен гражданин на град Елена”

Решение № 48 / 16.05.2012 г. относно удостояване на Асен Стоянов Желязков със званието “Почетен гражданин на град Елена”

Решение № 47 / 06.04.2012 г. относно увеличаване капитала на „Хоспис Елена” ЕООД чрез приемане на община Елена за съдружник

Решение № 46 / 06.04.2012 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, частна общинска собственост, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Елена

Решение № 45 / 06.04.2012 г. относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски път) собственост на община Елена, с дължина на трасето 100 м., отклонение от съществуващ водопровод ф219 мм до група имоти – № 103016, № 103038 и № 103037, по КВС на землище гр.Елена

Решение № 44 / 06.04.2012 г. относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасета на линейни обекти за електроснабдяване, водоснабдяване, отвеждане на пречистени битови отпадни води и осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, попадащи в имоти, общинска собственост – имот № 040101 (полски път – община Елена), част от имот № 041123 (пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 000130 (скали – община Елена), имот № 000079 (полски път – община Елена)

Решение № 43 / 06.04.2012 г. относно откриване на процедура – търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на язовир „Червенковци“, публична общинска собственост

Решение № 42 / 06.04.2012 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за създаване на защитено жилище

Решение № 41 / 06.04.2012 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по оперативна програма „Регионално развитие“ за създаване на общински медицински център (изменено с Решение № 75 / 18.05.2012 г.)

Решение № 40 / 06.04.2012 г. относно кандидатстване на община Елена в партньорство с община Лясковец с проектно предложение по оперативна програма „Административен капацитет“

Решение № 39 / 06.04.2012 г. относно избор на управител на „Хоспис – Елена“ ЕООД

Решение № 38 / 06.04.2012 г. относно промяна в начина на отчитане на приходите по бюджета на община Елена за 2012 г.

Решение № 37 / 06.04.2012 г. относно промяна в Решение № 26 / 13.03.2012 г. на Общински съвет Елена в частта му за приемане на годишния доклад за дълга за 2011 г.

Решение № 36 / 06.04.2012 г. относно допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

Решение № 35 / 06.04.2012 г. относно приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2012-2013 г. с Програма за неговото изпълнение

Решение № 34 / 13.03.2012 г. относно подписване на договор за поръчителство на издадена банкова гаранция на „Елена-Автотранспорт“ ЕООД гр.Елена

Решение № 33 / 13.03.2012 г. относно избор на общински съветници, които да бъдат включени в състава на Комисията по провеждане на търговете и конкурсите

Решение № 32 / 13.03.2012 г. относно определяне размер на режийни разноски, съгласно Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Решение № 31 / 13.03.2012 г. относно допълнение към Решение № 23/17.02.2012 година

Решение № 30 / 13.03.2012 г. относно одобряване на споразумение за сътрудничество между общините Елена, Лясковец и Златарица във връзка с кандидатстване по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ на ОПРР

Решение № 29 / 13.03.2012 г. относно даване съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество във връзка с проект „И аз имам семейство“

Решение № 28 / 13.03.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт“ ЕООД, гр. Елена (складово помещение)

Решение № 27 / 13.03.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт“ ЕООД, гр. Елена (източна колонада)

Решение № 26 / 13.03.2012 г. относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2011 г.

Решение № 25 / 17.02.2012 г. относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост

Решение № 24 / 17.02.2012 г. относно даване на съгласие за учредяване право на преминаване, за прокарване на кабелно трасе 20 kV и отказ да се учреди право на преминаване на кабелно трасе 20 kV в урбанизираната територия на гр. Елена

Решение № 23 / 17.02.2012 г. относно даване съгласие, при условията и реда на чл. 192, ал.3 от Закона за устройство на територията, за учредяване право на преминаване на кабел 20 kV по оста на част от общински път VTR 3093 (номера в КВС на землище с. Беброво № 000971 и № 000946), с дължина на трасето 1585 м.

Решение № 22 / 17.02.2012 г. относно обединяване на имот № 000593 по КВС на землище с. Константин с част от имот № 153027

Решение № 21 / 17.02.2012 г. относно обособяване на имот с площ 20 дка от имот № 046036 по КВС на землище с. Майско за изграждане на спортно съоръжение – футболно игрище

Решение № 20 / 17.02.2012 г. относно осигуряване на средства от бюджета за 2012 г. за подпомагане на терминално болни лица с постоянен адрес в Община Елена, настанени в „Хоспис Елена” ЕООД

Решение № 19 / 17.02.2012 г. относно промяна в Решение № 3 / 19.01.2012 г.

Решение № 18 / 17.02.2012 г. относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие“, схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“

Решение № 17 / 17.02.2012 г. относно приемане бюджета на община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година

Решение № 16 / 17.02.2012 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 година

Решение № 15 / 17.02.2012 г. относно приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2011 година

Решение № 14 / 19.01.2012 г. относно освобождаване от длъжност на управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена“ ЕООД и избор на управител на дружеството до провеждането на конкурс

Решение № 13 / 19.01.2012 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Хуманитарни дейности към Общински съвет – Елена

Решение № 12 / 19.01.2012 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет – Елена

Решение № 11 / 19.01.2012 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Устройство на територията комунално-битово обслужване, екология и транспорт към Общински съвет – Елена

Решение № 10 / 19.01.2012 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и обществен ред към Общински съвет Елена

Решение № 9 / 19.01.2012 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Бюджет финанси и икономически въпроси към Общински съвет – Елена

Решение № 8 / 19.01.2012 г. относно определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет Елена

Решение № 7 / 19.01.2012 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот- публична общинска собственост

Решение № 6 / 19.01.2012 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот- публична общинска собственост

Решение № 5 / 19.01.2012 г. относно даване съгласие, при условията и реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство на територията, за учредяване право на прокарване и право на преминаване на два кабела по 1 kV до имот № 062106 и имот № 062081 по КВС на землище с. Илаков рът, по трасето на общински водопровод “Допълнително водоснабдяване на група Илаков рът и водопровод за с. Лазарци”

Решение № 4 / 19.01.2012 г. относно избор на заместник председател на Общински съвет – Елена

Решение № 3 / 19.01.2012 г. относно приемане на структура на общинската администрация и дейностите към нея

Решение № 2 / 19.01.2012 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015 година

Решение № 1 / 19.01.2012 г. относно приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Comments are closed.