Програми и планове

Общински план за развитие на община Елена за периода 2014 – 2020 година

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2014 година

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2014-2015 г., с Програма за изпълнение

Програма за развитие на читалищната дейност в община Елена през 2014 г.

Общински план за младежта на община Елена през 2014 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост в община Елена през 2014 г.

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи по бюджета на община Елена за 2014 г.

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи по бюджета на община Елена за 2013 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2014 година

Общински план за младежта (2013 г.)

План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики (2013–2014 г.) – част 1, част 2

Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта и социалния туризъм в община Елена

Програма за закрила на детето в община Елена за 2013 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2013 – 2015 година

Програма за развитието на читалищната дейност в община Елена през 2013 година

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г.

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Елена за периода 2012 – 2013 г.

Програма за реализация на Общински план за развитие на община Елена за периода 2012 – 2013 г.

Инвестиционна програма на община Елена за 2012 г. (последно актуализирана с Решение № 159 / 18.12.2012 г.)

Доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Елена за периода 2007 – 2011 г.

Годишен план за развитието на социалните услуги в община Елена за 2013 г.

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2012 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2012 г.

Общинска програма за управление дейностите по отпадъците с план на действие 2011 – 2015 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги през 2012 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) в община Елена

Общинска програма за закрила на детето 2011

Програма за развитие на читалищната дейност в община Елена през 2011 година

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2011 г.

Общински план за развитие на община Елена 2007-2013

Общинска програма за закрила на детето 2010

Общинска програма за борба с ехинококозата при хората и животните

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Елена 2006 – 2010

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2012 – 2013 г. с програма за неговото изпълнение

Целева програма за енергийна ефективност на община Елена за 2007 година

Общински план за подобряване качеството на живот на хората с ментални увреждания в община Елена за периода 2006-2009 година

Comments are closed.