Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 17.12.2015 г. от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 17.12.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за третото тримесечие на 2015 г. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

                                                               Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена. (изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промяна на бюджета на община Елена в частта му, отнасяща се до дейност „Домашен социален патронаж“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно промяна на срока за предявяване на плащанията по Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят“ Елена 2015″. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 18 декември 2015 г. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно определяне на представител на Общински съвет Елена в Областния съвет за развитие на област Велико Търново. (изтегли предложение)

                                                             Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Председател на ОбС

9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имоти № № 002301 и 002302 по КВС на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 506.63 с НТП „Овощни насаждения“ (нетерасирани), местност „Черешките“ по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 103003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно удостояване на Георги Мишев Иванов с литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза – „Почетен знак „Стоян Михайловски“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МС                      15.12.2015 г. от 16.00 часа
ПК БФ                      15.12.2015 г. от 16.30 часа
ПК УТ                      16.12.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОКВ                   16.12.2015 г. от 16.30 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *