2015 година

Решение № 126 / 17.09.2015 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. по мярка 223 за Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция и община Елена

Решение № 125 / 17.09.2015 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR3113 „Мийковци – Игнатовци“

Решение № 124 / 17.09.2015 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Решение № 123 / 17.09.2015 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.

Решение № 122 / 10.09.2015 г. относно изменения и допълнения в Решение № 107 / 20.08.2015 г. относно кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Решение № 121 / 10.09.2015 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR 3113 „Мийковци – Игнатовци“

Решение № 120 / 10.09.2015 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Решение № 119 / 10.09.2015 г. относно Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.

Решение № 118 / 10.09.2015 г. относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Районен съд гр. Елена

Решение № 117 / 10.09.2015 г. формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2015/2016 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин и ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 116 / 10.09.2015 г. относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2015/2016 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 115 / 10.09.2015 г.относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 000670, с НТП „Др. селскостопанска територия“ (собственост на община Елена) и 065001, с НТП „Ливада“ (частна собственост) по КВС на землище с.Бойковци

Решение № 114 / 10.09.2015 г. относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 001282, с НТП „Полски път“ (собственост на община Елена) и 124018, с НТП „Нива“ (частна собственост) по КВС на землище с.Яковци

Решение № 113 / 10.09.2015 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни планове за трасетата на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр.Елена

Решение № 112 / 10.09.2015 г. относно инициатива за откриване на социална услуга „Защитено жилище – гр. Елена“ в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“ и последващо преобразуване в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Елена“ като делегирана от държавата дейност

Решение № 111 / 10.09.2015 г. относно инициатива за откриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът

Решение № 110 / 10.09.2015 г. относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Буковец“ ЕООД

Решение № 109 / 10.09.2015 г. относно избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и „кмет на кметство“ във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решение № 108 / 10.09.2015 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г. и даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища – общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2015 / 2016 година

Решение № 107 / 20.08.2015 г. относно предложение относно даване на съгласие от Общински съвет – Елена за кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на територията на община Елена

Решение № 106 / 20.08.2015 г. относно повторно разглеждане на предложението за допускане на по-големи отклонения от установените разстояния по реда на чл. 36, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за застрояване на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана на гр.Елена

Решение № 105 / 20.08.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 103003 по КВС на землище с. Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 104 / 20.08.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 088019 по КВС на землище с. Костел, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 103 / 20.08.2015 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за обединяване на имоти №№ 061044, 061045, 061046, 061047 и 061048 по КВС на землище с. Блъсковци и определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот – „За къмпинг“

Решение № 102 / 20.08.2015 г. откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд), утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 101 / 20.08.2015 г. относно откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Палици“ – публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет години

Решение № 100 / 20.08.2015 г. относно информация за изпълнението на бюджета на община Елена, на инвестиционната програма и на сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2015 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4)

Решение № 99 / 30.07.2015 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г. (изтегли приложение № 1)

Решение № 98 / 30.07.2015 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г. (изтегли приложение № 1)

Решение № 97 / 30.07.2015 г. относно съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с НТП „Дере“ по КВС на землище с.Илаков рът и създаване на два нови имота един с НТП „Скали“ и един с НТП „Друга селскостопанска територия“, собственост на община Елена

Решение № 96 / 30.07.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за засегнатото трасе на общински път VTR1080 в обхвата на свлачище VTR13.72607.02, попадащо в имоти № 000616 по КВС на землище с.Тодювци

Решение № 95 / 30.07.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за засегнатото трасе на общински път VTR2070 в обхвата на свлачище VTR13.63495.01, попадащо в имоти №№ 000307 и 083009 по КВС на землище с.Руховци

Решение № 94 /30.07.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – въздушен електропровод и подземен кабел 1 кV за захранване на имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена

Решение № 93 / 30.07.2015 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на „Допълнително водоснабдяване на с.Попска от помпена станция с.Беброво“, община Елена

Решение № 92 / 30.07.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с № 041032 с НТП „Спортен терен“ по КВС на землище с.Мийковци за определяне на ново конкретно предназначение – за „Ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 91 / 30.07.2015 г. относно предложение до Министерство на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2015 / 2016 г.

Решение № 90 / 30.07.2015 г. относно изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г на Общински съвет -Елена относно отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост за нуждите на парламентарно представени политически партии

Решение № 89 / 30.07.2015 г. относно отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински съвет -Елена и промяна на начина на трайно ползване на имот № 000605 по КВС на землище гр.Елена

Решение № 88 /30.07.2015 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя

Решение № 87 / 30.07.2015 г. относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 86 /30.07.2015 г. относно откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия и тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 85 / 30.07.2015 г. относно предложение относно даване на съгласие от Общински съвет – Елена за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020.

Решение № 84 /30.07.2015 г. относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на културата във връзка с авансово плащане по проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят“ Елена 2015″ (изтегли приложение № 1)

Решение № 83 /30.07.2015 г. относно даряване на недвижим имот – частна общинска собственост в полза на държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Решение № 82 / 30.07.2015 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена (изтегли приложение )

Решение № 81 / 30.07.2015 г. относно приемане информация за изменението на бюджета на община Елена за второто тримесечие на 2015 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 80 / 30.07.2015 г. относно отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. (изтегли отчет)

Решение № 79 / 30.07.2015 относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. (изтегли отчет)

Решение № 78 / 25.06.2015 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за корекция на външно водопроводно трасе на „Водоснабдяване „Синджирци“ от помпена станция за водоснабдяване „Група Беброво“ до околовръстен полигон на „Синджирци“.

Решение № 77 / 25.06.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 024003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 76 / 25.06.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнато трасе на общински път VTR 1079/ІІІ-662/ Елена – Лазарци – Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с. Мийковци в обхват на свлачище № VTR3.48057.01.

Решение № 75 / 25.06.2015 г.относно отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти по § 4 от Приходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от контактна зона, промяна на начина на трайно ползване (НТП) и обединяване на имоти № № 000605 и 000606 по КВС на землище гр. Елена.

Решение № 74 / 25.06.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху 2 бр. автобуси „Фолксваген ЛТ 46“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена.

Решение № 73 / 25.06.2015 г. относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

Решение № 72 / 25.06.2015 г. относно предоставяне на помещения за целите на проект „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура „Независим живот“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Решение № 71 / 25.06.2015 г. относно подаване на проектно предложение „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Решение № 70 / 25.06.2015 г. относно приемане на доклад относно анализа на ситуацията и оценката на потребностите в Община Елена във връзка с разработването на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016-2020 г.) (изтегли доклад)

Решение № 69 / 25.06.2015 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им. (изтегли план, списък)

Решение № 68 / 25.06.2015 г. приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Елена (изтегли правила)

Решение № 67 / 25.06.2015 г. отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на Общински съвет -Елена и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2015 г.

Решение № 66 / 25.06.2015 г. относно отмяна на действащата Общинска програма за управление на отпадъците на община Елена (2011-2015г.) и приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена. (изтегли програма)

Решение № 65 / 25.06.2015 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община Елена във връзка с изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Решение № 64 / 11.06.2015 г. относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходите за лечение.

Решение № 63 / 11.06.2015 г. относно удължаване срок на учредена банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ гр. Елена

Решение № 62 / 11.06.2015 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на редовно годишно събрание

Решение № 61 / 11.06.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект Специализиран подробен устройствен план за застрояване за „Възстановяване и реконструкция на нарушена територия – депо за битови отпадъци в гр. Елена“.

Решение № 60 / 11.06.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – за „Цех за сурово сушени месни продукти“.

Решение № 59 / 11.06.2015 г. относно оценка на земеделска земя – общинска собственост, предоставена за ползване въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Решение № 58 / 11.06.2015 г. относно извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 „ц“ в землището на с. Костел във връзка с реализация на проект за изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони.

Решение № 57 / 11.06.2015 г. относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Стефка Петрова Петкова, пострадала от пожар на 29.11.2014 г.

Решение № 56 / 11.06.2015 г. относно относно ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна дървесина.

Решение № 55 / 11.06.2015 г. относно инициатива за откриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ в гр. Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2015 г.

Решение № 54 / 11.06.2015 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2015/2016 г.

Решение № 53 / 11.06.2015 г.относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2015 г.

Решение № 52 / 11.06.2015 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2015 г.(изтегли програма)

Решение № 51 / 11.06.2015 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА“ООД

Решение № 50 / 11.06.2015 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ-ЕЛЕНА“ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Решение № 49 / 11.06.2015 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ООД

Решение № 48 / 11.06.2015 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ЕООД

Решение № 47 / 11.06.2015 г. относно приемане годишния финансов отчет за 2014 г. на „БУКОВЕЦ“ЕООД

Решение № 46 / 15.05.2015 г. относно удостояване на германската неправителствена хуманитарно – благотворителна организация Bulgarienhilfe в лицето на нейния представител, г-н Юрген Мюлер, с едностранен плакет

Решение № 45 / 15.05.2015 г. относно удостояване на г-н Мартин Иванов Трухчев с едностранен плакет

Решение № 44 / 15.05.2015 г. отнсно удостояване на г-н Любомир Йорданов Жупунов със званието „Почетен гражданин на гр. Елена”

Решение № 43 / 15.05.2015 г. относно удостояване на д-р Йордана Илиева Шабанова със званието „Почетен гражданин на гр. Елена”

Решение № 42 / 23.04.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 091002 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 41 / 23.04.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 003025 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – за „Семеен хотел и къщи за гости”

Решение № 40 / 23.04.2015 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнатото трасе на общински път VTR 2070 и контактни имоти по КВС на землище с. Руховци в обхвата на свлачище № VTR13.63495.01

Решение № 39 / 23.04.2015 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнатото трасе на общински път VTR 1080 и контактни имоти по КВС на землище с. Тодювци в обхвата на свлачище № VTR13.72607.02

Решение № 38 / 23.04.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 151039 по КВС на землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно предназначение – „За мюсюлманско гробище“ и допълване на Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2015 г.

Решение № 37 / 23.04.2015 г. относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост

Решение № 36 / 23.04.2015 г. относно определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Елена за стопанската 2014 – 2015 г. (изтегли приложение № 1)

Решение № 35 / 23.04.2015 г. относно откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири публична общинска собственост чрез предоставянето им под наем за срок до десет години.

Решение № 34 / 23.04.2015 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2016 година (изтегли план)

Решение № 33 / 23.04.2015 г. относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства от читалищата на територията на община Елена през 2014 г.

Решение № 32 / 23.04.2015 г. относно приемане информация за изменението на бюджета на община Елена за първото тримесечие на 2015 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 31 / 19.03.2015 г. относно съгласие за извършване на корекция на имот № 000986, с НТП „Гори в земеделски земи“, местност „Трапа“ по КВС на землище гр. Елена и промяна на НТП на имоти №№ 113017 и 113016 по КВС, всичките собственост на община Елена

Решение № 30 / 19.03.2015 г. относно включване на имоти № 036054 и № 036064 по КВС на землище с. Беброво в строителна граница на с. Беброво

Решение № 29 / 19.03.2015 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя.

Решение № 28 / 19.03.2015 г. относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в с. Яковци, представляващ придаваема част.

Решение № 27 / 19.03.2015 г. относно определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските жилища.

Решение № 26 / 19.03.2015 г. относно приемане на краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена (2015-2016) с програма за неговото изпълнение (изтегли план и програма)

Решение № 25 / 19.03.2015 г.относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2015 г. (изтегли програма и план)

Решение № 24 / 19.03.2015 г. относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2014 г.

Решение № 23 / 19.03.2015 г. относно приемане на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2016-2018 г. (изтегли приложение)

Решение № 22 / 19.03.2015 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2014 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2014 г., отчет за сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2014 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4приложение № 5)

Решение № 21 /19.03.2015 г. относно информация за изменение на общинския бюджет за четвърто тримесечие на 2014 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 20 /12.02.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1кV на имот № 086028 по КВС на землище с.Костел

Решение № 19 12.02.2015 г. относно включване на имот № 000350 по КВС на землище с.Палици в строителна граница на с.Палици

Решение № 18 / 12.02.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 17 / 12.02.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот №193003 по КВС на землище с.Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 16 / 12.02.2015 г. относно промяна в капацитета на социална услуга „Дом за деца и младежи с умствена изостаналост“ – с. Илаков рът

Решение № 15 / 12.02.2015 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В.Търново, насрочено за 12 март 2015 г.

Решение № 14 / 12.02.2015 г. относно приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2015-2017 г. (изтегли план)

Решение № 13 / 12.02.2015 г. относно приемане на Общински план за младежта за 2015 г. (изтегли план)

Решение № 12 /12.02.2015 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 11 / 12.02.2015 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г.,Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015, 2016 и 2017 година (изтегли прогнозаприложение № 1приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8)

Решение № 10 / 12.02.2015 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2015 г. (изтегли календар)

Решение № 9 / 12.02.2015 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2015 г. (изтегли календар)

Решение № 8 / 12.02.2015 г. относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г. (изтегли програма)

Решение № 7 / 22.01.2015 г. относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена

Решение № 6 / 22.01.2015 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати за 2014 година

Решение № 5 / 22.01.2015 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет

Решение № 4 / 22.01.2015 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2014 година

Решение № 3 / 22.01.2015 г. относно приемане Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 година (изтегли отчет)

Решение № 2 / 22.01.2015 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г. (изтегли отчет)

Решение № 1 / 22.01.2015 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет -Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. (изтегли отчет)

Comments are closed.