Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 29.12.2015 г. (вторник) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 29.12.2015 г. (вторник) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

                                                               Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена.

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно обявяване на имот – публична общинска собственост (бивша детска градина в гр.Елена) за частна общинска собственост.

                                                               Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация на имот с проектен № 003031 и имот № 000606 в местността „Чугорила“  по КВС на землище гр. Елена и определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот.

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 050011 по КВС на землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота.

                                                               Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 076002 по КВС на землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота.

                                                               Вн.:Кмета на общината

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТ                      28.12.2015 г. от 16.00 часа
ПК БФ                      28.12.2015 г. от 16.30 часа
ПК ОС                      28.12.2015 г. от 17.00 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 17.12.2015 г. от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 17.12.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за третото тримесечие на 2015 г. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

                                                               Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена. (изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промяна на бюджета на община Елена в частта му, отнасяща се до дейност „Домашен социален патронаж“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно промяна на срока за предявяване на плащанията по Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят“ Елена 2015″. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 18 декември 2015 г. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно определяне на представител на Общински съвет Елена в Областния съвет за развитие на област Велико Търново. (изтегли предложение)

                                                             Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Председател на ОбС

9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имоти № № 002301 и 002302 по КВС на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 506.63 с НТП „Овощни насаждения“ (нетерасирани), местност „Черешките“ по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 103003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно удостояване на Георги Мишев Иванов с литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза – „Почетен знак „Стоян Михайловски“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МС                      15.12.2015 г. от 16.00 часа
ПК БФ                      15.12.2015 г. от 16.30 часа
ПК УТ                      16.12.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОКВ                   16.12.2015 г. от 16.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 03.12.2015 г. от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 03.12.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.(изтегли предложение, правилник)

Вн.:Председател на Временна комисия

2. Предложение относно избор на заместник – председател на Общински съвет – Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Председател на ОбС

3. Предложение относно определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Председател на ОбС

4. Предложение относно определяне на населените места, в който се назначават кметски наместници и техните пълномощия.

                                                               Вн.:Кмета на общината

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Posted in Без категория | Leave a comment

Заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 26.11.2015 г. от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.11.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на община Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена и избор на нов управител на дружеството. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху колесен трактор ЮМЗ 6 КМ в полза на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно определяне представители на община Елена в сдружения. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно определяне състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Председател на ОбС

7. Предложение относно определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно определяне на общински съветници за включване в състава на комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на територията на община Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 12.11.2015 г. (четвъртък), от 17:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.11.2015 г. (четвъртък) от 17:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно избор на временна комисия за подготовка на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Председател на ОбС

2. Предложение относно избор на заместник – председател на Общински съвет – Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Председател на ОбС

3. Предложение относно определяне представител на община Елена в Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново.

Вн.:Кмета на общината

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Posted in Без категория | Leave a comment

Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 17.09.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 17.09.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд „Земеделие“  за реализация на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци  Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR3113 „Мийковци – Игнатовци“. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. по мярка 223 за Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция и община Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседание на постоянната комисия:
ПК БФИВ                16.09.2015 г. от 17.00 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г. и даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища – общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2015 / 2016 година. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и „кмет на кметство“ във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Буковец“ ЕООД. (изтегли предложение)

                                                                                        Вн.:Председател ОбС

4. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга „Защитено жилище – гр. Елена“ в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“ и последващо преобразуване в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Елена“ като делегирана от държавата дейност. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни планове за трасетата на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 001282, с НТП „Полски път“ (собственост на община Елена) и 124018, с НТП „Нива“ (частна собственост) по КВС на землище с.Яковци. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 000670, с НТП „Др. селскостопанска територия“ (собственост на община Елена) и 065001, с НТП „Ливада“ (частна собственост) по КВС на землище с.Бойковци. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2015/2016 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. (изтегли предложение)

   Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2015/2016 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин и ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Районен съд гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                     Вн.:Председател ОбС

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МСНУОР             08.09.2015 г. от 16.00 часа
ПК ХД                      08.09.2015 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ           09.09.2015 г. от 16.00 часа
ПК БФИВ                09.09.2015 г. от 16.30 часа
ПК ОСЗГ                 09.09.2015 г. от 17.00 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 20.08.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 20.08.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за изпълнението на бюджета на община Елена, на инвестиционната програма и на сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2015 г.(изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Палици“ – публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет години. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд), утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за обединяване на имоти №№ 061044, 061045, 061046, 061047  и 061048 по КВС на землище с. Блъсковци и определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот – „За къмпинг“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 088019 по КВС на землище с. Костел, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 103003 по КВС на землище с. Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                                                                          Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно повторно разглеждане на предложението за допускане на по-големи отклонения от установените разстояния по реда на чл. 36, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за застрояване на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана на гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:
ПК УТКБОЕТ            19.08.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  19.08.2015 г. от 16.30 часа
ПК БФИВ                 19.08.2015 г. от 17.00 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе 30.07.2015 г. (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.07.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. (изтегли предложение, отчет)

                                                                                       Вн.: Председател ОбС

2. Предложение относно отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. (изтегли предложение, отчет)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане информация за изменението на бюджета на община Елена за второто тримесечие на 2015 г. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена (изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно даряване на недвижим имот – частна общинска собственост в полза на държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на културата във връзка с авансово плащане по проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят“ Елена 2015″. (изтегли предложение, приложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно предложение относно даване на съгласие от Общински съвет – Елена за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020. (изтегли предложение)

                                                                                 Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия и тръжна документация и комисия за провеждане на търга. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно Отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински съвет -Елена и промяна на начина на трайно ползване на имот № 000605 по КВС на землище гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г на Общински съвет -Елена относно отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост за нуждите на парламентарно представени политически партии. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно предложение до Министерство на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2015 / 2016 г. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с № 041032 с НТП „Спортен терен“ по КВС на землище с.Мийковци за определяне на ново конкретно предназначение – за „Ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

15. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на „Допълнително водоснабдяване на с.Попска от помпена станция с.Беброво“, община Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – въздушен електропровод и подземен кабел 1 кV за захранване на имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

17. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за засегнатото трасе на общински път VTR2070 в обхвата на свлачище VTR13.63495.01, попадащо в имоти №№ 000307 и 083009 по КВС на землище с.Руховци. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

18. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за засегнатото трасе на общински път VTR1080 в обхвата на свлачище VTR13.72607.02, попадащо в имоти № 000616 по КВС на землище с.Тодювци. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

19. Предложение относно допускане на по-големи отклонения от установените разстояния по реда на чл. 36, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за застрояване на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана на гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

20. Предложение относно съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с НТП „Дере“ по КВС на землище с.Илаков рът и създаване на два нови имота един с НТП „Скали“ и един с НТП „Друга селскостопанска територия“, собственост на община Елена. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД                      28.07.2015 г. от 16.00 часа
ПК МСНУОР              28.07.2015 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ            28.07.2015 г. от 17.00 часа
ПК БФИВ                 29.07.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  29.07.2015 г. от 16.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 25.06.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.06.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община Елена във връзка с изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно отмяна на действащата Общинска програма за управление на отпадъците на община Елена (2011-2015г.) и приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена.(изтегли предложение, програма)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на Общински съвет – Елена и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2015 г.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Елена.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на доклад относно анализа на ситуацията и оценката на потребностите в Община Елена във връзка с разработването на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016-2020 г.). (изтегли предложение, доклад)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно подаване на проектно предложение „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно предоставяне на помещения за целите на проект „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура „Независим живот“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.(изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху 2 бр. автобуси „Фолксваген ЛТ 46“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти по § 4 от Приходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от контактна зона, промяна на начина на трайно ползване (НТП) и обединяване на имоти № № 000605 и 000606 по КВС на землище гр. Елена. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнато трасе на общински път VTR 1079/ІІІ-662/ Елена – Лазарци – Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с. Мийковци в обхват на свлачище № VTR3.48057.01. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 024003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД                    23.06.2015 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ           23.06.2015 г. от 16.30 часа
ПК БФИВ                24.06.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                 24.06.2015 г. от 16.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment