2013 година

Решение №158/20.12.2013 г. относно промени в Решение № 137 / 26.10.2012 г. и Решение № 133 / 24.10.2013 год. на Общински съвет Елена (изтегли приложение,горскостопански план)

Решение № 157/20.12.2013 г. относно удостояване на Стефан Неделчев Цанев с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за философско-морализаторска поезия и проза”

Решение №156/20.12.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение №155/20.12.2013 г. относно промяна предназначение на имоти с начин на трайно ползване „училище” и „общежитие за ученици” в с. Дрента и с. Чакали

Решение №154/20.12.2013 г. относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 г. (изтегли приложение 1 – план сметка 2014 г., приложение 2, приложение 3, приложение 4)

Решение № 153/20.12.2013 относно изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 152/20.12.2013 г. относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 151 / 20.12.2013 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 г. (изтегли програма)

Решение № 150 / 16.12.2013 г. относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, път VTR2076 „Палици – Чакали“, път VTR3113 „Мийковци – Игнатовци”, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и община Елена

Решение № 149 / 10.12.2013 г. относно допълване на Решение № 154 /15.11.2012 г. на Общински съвет – Елена във връзка с осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

Решение № 148 / 28.11.2013 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот-частна общинска собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване дейността на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена

Решение № 147 / 28.11.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на автобус „Пежо Боксер 2.8 Д” в полза на „Елена Автотранспорт” ЕООД – гр.Елена

Решение № 146 / 28.11.2013 г. относно бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности (изтегли приложение 1, приложение 2)

Решение № 145 / 28.11.2013 г. относно приемане на Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията (изтегли наредба)

Решение № 144 / 28.11.2013 г. относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 143 / 28.11.2013 г. относно приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 142 / 24.10.2013 г. относно промяна на Решение № 119 / 12.09.2013 год. на Общински съвет – Елена

Решение № 141 / 24.10.2013 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план парцеларен план за ВиК захранване на имоти №№ 234007 и 234009 по КВС на землище с. Беброво

Решение № 140 / 24.10.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 036064 по КВС на землище с. Беброво за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 139 / 24.10.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на гр. Елена, собственост на община Елена

Решение № 138 / 24.10.2013 г. относно определяне представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство”

Решение № 137 / 24.10.2013 г. относно промяна статута на имот, публична общинска собственост в частна и учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище „Съзнание-2012” с. Яковци

Решение № 136 / 24.10.2013 г. относно внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013 / 2014 година в ОУ „Христо Ботев” с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 135 / 24.10.2013 г. относно даване съгласие за осигуряване на средства за трудово възнаграждение на управителя и гориво за отоплителен сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД от общинския бюджет

Решение № 134 / 24.10.2013 г. относно увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище за лица с умствено изоставане – с. Илаков рът”

Решение № 133 / 24.10.2013 г. относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2014 година

Решение № 132 / 24.10.2013 г. относно даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена Автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на дружеството

Решение № 131 / 24.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.

Решение № 130 / 24.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 г.

Решение № 129 / 24.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г.

Решение № 128 / 24.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г.

Решение № 127 / 24.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г.

Решение № 126 / 24.10.2013 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 г., Приложение 1 – Инвестиционна програма на община Елена за 2013 г.

Решение № 125 / 12.09.2013 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание

Решение № 124 / 12.09.2013 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за реконструкция и рехабилитация на общински пътища

Решение № 123 / 12.09.2013 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за частична реконструкция и модернизация на системата за улично осветление

Решение № 122 / 12.09.2013 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии

Решение № 121 / 12.09.2013 г. относно учредяване на възмездно право на пристрояване върху 15 кв.м. общинска земя, към сграда, построена в УПИ ХVІІ-1098, кв. 54 по плана на гр.Елена

Решение № 120 / 12.09.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 081027 по КВС на землище с. Костел за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 119 / 12.09.2013 г. относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на община Елена от републиканската и областната транспортни схеми (изм. Реш.№ 142 / 24.10.2013 г.)

Решение № 118 / 12.09.2013 г. относно разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2013/2014 година в СОУ „Иван Николов Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин, ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и НУ „Иларион Макариополски” гр. Елена, и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 117 / 12.09.2013 г. относно внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в ОУ „Отец Паисий” с.Константин и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 116 / 12.09.2013 г. относно обявяване на търг с тайно наддаване, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, застроен ПИ с идентификатор 27190.304.2 в гр. Елена, ул. „Пърчевци”, застроен имот № 033105 в землище с. Тодювци, м. Драгановци

Решение № 115 / 12.09.2013 г. относно приемане на начален баланс на „Общински имоти – Елена” ЕООД – в ликвидация

Решение № 114 / 12.09.2013 г. относно промяна в счетоводната политика на „Елена автотранспорт”ЕООД за финансовата 2013 г. и даване на съгласие за обезпечаване на задължение към НАП

Решение № 113 / 12.09.2013 г. относно потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги – Народно Читалище „Напредък – Елена – 1863” – гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2013 г.

Решение № 112 / 12.09.2013 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013 г., в части „Имоти, които община Елена има намерение да продаде” и „Имоти, върху които община Елена има намерение да учреди отстъпено право на строеж”

Решение № 111 / 12.09.2013 г. относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Решение № 110 / 25.07.2013 г. относно предоставяне на недвижими имоти – частна общинска собственост под наем за нуждите на парламентарно представени политически партии

Решение № 109 / 25.07.2013 г. относно промяна в подотделите, в които е предвиден добив на дървесина за задоволяване потребностите на местното население от снабдяване с дърва за огрев на преференциални цени през 2013 година

Решение № 108 / 25.07.2013 г. относно определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата, изтегли Приложение

Решение № 107 / 25.07.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 212001 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 106 / 25.07.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 180031 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 105 / 25.07.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 180009 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 104 / 25.07.2013 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за Ел и ВиК захранване на имот № 074015 по КВС на землище с. Шилковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”

Решение № 103 / 25.07.2013 г. относно даване съгласие за изграждане на паметник в землището на с. Средни колиби и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имоти №№ 050001 и 050026 по КВС на землище с. Средни колиби

Решение № 102 / 25.07.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на с. Буйновци, собственост на община Елена

Решение № 101 / 25.07.2013 г. относно отказ за закупуване на недвижим имот, находящ се на ул. „Г. С. Раковски” № 3, УПИ V – 490, 491, отреден за ДИП „Деню Георгиев”, в кв. 15 по плана на гр. Елена

Решение № 100 / 25.07.2013 г. относно отмяна на Решение № 83 на Общински съвет Елена за предоставяне на имот публична общинска собственост, за безвъзмездно управление от Народно читалище „Съзнание – 2012 г.” с. Яковци

Решение № 99 / 25.07.2013 г. относно освобождаване от длъжност на управителя на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена и избор на нов управител на дружеството

Решение № 98 / 25.07.2013 г. относно удължаване срока на договора за управление и определяне конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя на „Балкан“ ЕООД

Решение № 97 / 25.07.2013 г. относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., изтегли Запис на заповед

Решение № 96 / 25.07.2013 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в землища с. Палици, с. Дебели рът, с. Марян и гр. Елена)

Решение № 95 / 25.07.2013 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. и откриване на търг за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост

Решение № 94 / 25.07.2013 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2014 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г., изтегли План

Решение № 93 / 25.07.2013 г. относно приемане на Общински план за младежта за 2013 година, изтегли План

Решение № 92 / 25.07.2013 г. относно приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики (2013 – 2014 г.), изтегли План – част 1, част 2

Решение № 91 / 25.07.2013 г. относно приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта и социалния туризъм в община Елена, изтегли Програма

Решение № 90 / 25.07.2013 г. относно промени по бюджета на община Елена за 2013 г. и структурата на общинската администрация и дейностите към нея, изтегли Приложение 1, Приложение 2, Приложение 2-1, Приложение 2-2, Приложение 2-3, Приложение 3

Решение № 89 / 25.07.2013 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 г.

Решение № 88 / 25.07.2013 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Елена от общинска администрация за периода 01.01.2013-30.06.2013 г.

Решение № 87 / 25.07.2013 г. относно приемане отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.

Решение № 86 / 27.06.2013 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2013/2014 г.

Решение № 85 / 27.06.2013 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2013/2014 г.

Решение № 84 / 27.06.2013 относно извършване на вътрешна компенсирана промяна между обекти по Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 г.

Решение № 83 / 18.06.2013 г. относно предоставяне на имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление от Народно читалище „Съзнание – 2012” с. Яковци

Решение № 82 / 18.06.2013 г. относно учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска земя в УПИ ХХ-176, кв.108 по плана на гр. Елена

Решение № 81 / 18.06.2013 г. относно делегиране правa на кмета на Община Елена да упълномощи лицензирани лесовъди (горски надзиратели) да издават превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от общинските горски територии

Решение № 80 / 18.06.2013 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново на редовно годишно събрание

Решение № 79 / 18.06.2013 г. относно изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Елена

Решение № 78 / 18.06.2013 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2013 година, изтегли Програма

Решение № 77 / 31.05.2013 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за ВиК захранване на имот № 103016 по КВС на землище гр.Елена

Решение № 76 / 31.05.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 086074 по КВС на землище с.Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”

Решение № 75 / 31.05.2013 г. относно определяне цена на водата за питейно-битови нужди от общинската водоснабдителна мрежа

Решение № 74 / 31.05.2013 г. относно приемане годишният финансов отчет на „ХОСПИС – ЕЛЕНА“ ООД за 2012 година

Решение № 73 / 31.05.2013 г. относно приемане годишният финансов отчет на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД за 2012 година

Решение № 72 / 31.05.2013 г. относно приемане годишният финансов отчет на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЕЛЕНА“ ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ за 2012 година

Решение № 71 / 31.05.2013 г. относно приемане годишният финансов отчет на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА“ ЕООД за 2012 година

Решение № 70 / 31.05.2013 г. относно приемане годишният финансов отчет на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за 2012 година

Решение № 69 / 31.05.2013 г. относно приемане годишният финансов отчет на „БУКОВЕЦ“ ЕООД за 2012 година

Решение № 68 / 31.05.2013 г. относно приемане годишния финансов отчет на „БАЛКАН“ ЕООД за 2012 година

Решение № 67 / 31.05.2013 г. относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2013 – 2015 година, изтегли Програма

Решение № 66 / 16.05.2013 г. относно удостояване на Мария Пенчева Симеонова-Грозева с едностранен плакет

Решение № 65 / 16.05.2013 г. относно удостояване на Йордан Иванов Велчев със званието “Почетен гражданин на град Елена”

Решение № 64 / 16.05.2013 г. относно удостояване на Минко Минков Дживодеров със званието “Почетен гражданин на град Елена”

Решение № 63 / 25.04.2013 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост за нуждите на Дирекция за социално подпомагане – гр. Елена

Решение № 62 / 25.04.2013 г. относно учредяване на безвъзмездно право на строеж за построяване на параклис в с. Баевци

Решение № 61 / 25.04.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот, частна общинска собственост, в полза на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена

Решение № 60 / 25.04.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 502005 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За кравеферма и фотоволтаична централа”

Решение № 59 / 25.04.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 502004 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За кравеферма и фотоволтаична централа”

Решение № 58 / 25.04.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 070006 по КВС на землище с. Бойковци за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 57 / 25.04.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на с. Костел, собственост на община Елена

Решение № 56 / 25.04.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – кабел ниско напрежение 20 кV, водопровод и осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка в землището на с. Каменари, собственост на община Елена

Решение № 55 / 25.04.2013 г. относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект за възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013

Решение № 54 / 25.04.2013 г. относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект за първоначално залесяване на неземеделски земи по мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013

Решение № 53 / 25.04.2013 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Елена през 2013 година, изтегли Програма

Решение № 52 / 25.04.2013 г. относно отмяна на действащата Наредба за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и приемане на нова Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, изтегли Наредба

Решение № 51 / 04.04.2013 г. относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Христо Досев Чалъков, пострадал от пожар на 19.03.2013 г.

Решение № 50 / 04.04.2013 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция и Областна дирекция „Безопасност на храните“

Решение № 49 / 04.04.2013 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за административните нужди на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Елена

Решение № 48 / 04.04.2013 г. относно допълване на Решение № 165 / 18.12.2012 година на Общински съвет – Елена

Решение № 47 / 04.04.2013 г. относно допълване на Решение № 164 / 18.12.2012 година на Общински съвет – Елена

Решение № 46 / 04.04.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 000511 по КВС на землище с. Марян за определяне на ново конкретно предназначение –„Мемориален комплекс „Казашки кръст”

Решение № 45 / 04.04.2013 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване на имот № 056041 по КВС на землище с. Средни колиби

Решение № 44 / 04.04.2013 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на имот № 034922 по КВС на землище гр. Елена

Решение № 43 / 04.04.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за разширение на Мюсюлманско гробище с. Каменари Токатлии, местност „Саръ Долай” по КВС на землище с. Каменари

Решение № 42 / 04.04.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и 035016 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение –„За РУ „Полиция” гр. Елена

Решение № 41 / 04.04.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на гр. Елена, собственост на община Елена

Решение № 40 / 04.04.2013 г. относно ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна дървесина през 2013 година

Решение № 39 / 04.04.2013 г. относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя в землището на с. Дрента)

Решение № 38 / 04.04.2013 г. относно приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена Автотранспорт” ЕООД гр. Елена

Решение № 37 / 04.04.2013 г. относно поправка на явна фактическа грешка в АОС и обявяване на имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост

Решение № 36 / 04.04.2013 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по подприоритет 1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет“ – „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

Решение № 35 / 04.04.2013 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013 г., в част „Описание на обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти”

Решение № 34 / 04.04.2013 г. относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, изтегли Наредба

Решение № 33 / 04.04.2013 г. относно приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена, изтегли Наредба

Решение № 32 / 26.02.2013 г. относно приемане от Общински съвет – Елена на декларация в подкрепа искането на риболовците от община Елена да не бъде забраняван риболова в язовир „Йовковци”

Решение № 31 / 26.02.2013 г. относно промяна в състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Решение № 30 / 26.02.2013 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост

Решение № 29 / 26.02.2013 г. относно продажба на придаваема част – общинска собственост

Решение № 28 / 26.02.2013 г. относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел разширение на Гробищния парк на гр. Елена

Решение № 27 / 26.02.2013 г. относно откриване процедура по приватизация на обособена част от имуществото на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена

Решение № 26 / 26.02.2013 г. относно допълване на Решение № 4 /24.01.2013 година на Общински съвет – Елена

Решение № 25 / 26.02.2013 г. относно възлагане на определени дейности по управление и стопанисване на общинските горски територии за 2013 година

Решение № 24 / 26.02.2013 г. относно приемане Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Елена, изтегли Наредба

Решение № 23 / 26.02.2013 г. относно приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година, изтегли Програма

Решение № 22 / 26.02.2013 г. относно приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година

Решение № 21 / 26.02.2013 г. относно приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2012 година

Решение № 20 / 26.02.2013 г. относно приемане Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 година, изтегли Програма

Решение № 19 / 24.01.2013 г. относно предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на гр. Елена, собственост на община Елена

Решение № 18 / 24.01.2013 г. относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в землището на с. Буйновци, собственост на община Елена

Решение № 17 / 24.01.2013 г. относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на гр.

Решение № 16 / 24.01.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 131033 по КВС на землище с. Буйновци

Решение № 15 / 24.01.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имоти № 039054 и 039058 по КВС на землище с. Средни колиби

Решение № 14 / 24.01.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в имоти № № 000391 и 086075 (полски пътища) и имот № 000831 (общински път ІV клас за с. Средни колиби) по КВС на землище с. Средни колиби, с дължина на трасето 269,97 л. м.

Решение № 13 / 24.01.2013 г. относно oдобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и силов кабел 1 кV, попадащи в имоти с № № 000523 и 000774 (полски пътища) по КВС на землище гр. Елена и по улица в околовръстния полигон на „Върлевци”

Решение № 12 / 24.01.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 043071 по КВС на землище с. Майско

Решение № 11 / 24.01.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имоти № № 209009, 209016, 209017 и 209018 и обособяване на два нови имот с № № 209045 и 209046 по КВС на землище гр. Елена

Решение № 10 / 24.01.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски път) по КВС на землище гр. Елена, с дължина на трасето 100 л. м.

Решение № 9 / 24.01.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 080022 (част от имот № 080004) по КВС на землище с. Беброво

Решение № 8 / 24.01.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани автомобили (два броя роторни снегорини) „ЗИЛ 157”, в полза на „Буковец” ЕООД гр.Елена

Решение № 7 / 24.01.2013 г. относно продажба на земеделски земи – общинска собственост, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Решение № 6 / 24.01.2013 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година

Решение № 5 / 24.01.2013 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година

Решение № 4 / 24.01.2013 г. относно ликвидация на „Общински имоти – Елена” ЕООД

Решение № 3 / 24.01.2013 г. относно приемане отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 година, Приложение (отчет)

Решение № 2 / 24.01.2013 г. относно приемане на отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Елена от общинска администрация за периода 01.07.2012-31.12.2012 г., Приложение (отчет)

Решение № 1 / 24.01.2013 г. относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г., Приложение (отчет)

Comments are closed.