2011 година

Решения на Общински съвет Елена, приети през 2011 година

Решение № 24 / 21.12.2011 г. относно отдаване под наем на павилион, разположен в двора на СОУ „Иван Момчилов“, гр. Елена

Решение № 23 / 21.12.2011 г. относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, помещение за стоматологичен кабинет в с. Константин

Решение № 22 / 21.12.2011 г. относно продажба на предаваема част – общинска собственост

Решение № 21 / 21.12.2011 г. относно продажба на предаваема част – общинска собственост

Решение № 20 / 21.12.2011 г. относно предоставяне на дърва за огрев на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена”ЕООД за отоплителен сезон 2011-2012 г. от общински горски територии

Решение № 19 / 21.12.2011 г. относно попълване състава на комисията за картотекиране на нуждаещите се от жилища лица и семейства на територията на община Елена

Решение № 18 / 21.12.2011 г. относно определяне съставa на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Решение № 17 / 21.12.2011 г. относно именуване на общински музей и приемане на Правилник за устройството и дейността на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр. Елена

Решение № 16 / 21.12.2011 г. относно приемане на Общинска програма за управление дейностите по отпадъците с план на действие 2011 – 2015 г.

Решение № 15 / 21.12.2011 г. относно одобряване план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 г.

Решение № 14 / 21.12.2011 г. относно допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

Решение № 13 / 21.12.2011 г. относно извършване на промени между разходните параграфи, функциите, източниците на финансиране и обектите в Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 2011 г. – вътрешни компенсирани промени към 12.12.2011 г.

Решение № 12 / 08.12.2011 г. относно отпускане на парична помощ за транспортиране на покойник до Република България

Решение № 11 / 08.12.2011 г. относно даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване

Решение № 10 / 08.12.2011 г. относно определяне на представители на община Елена в сдружения

Решение № 9 / 08.12.2011 г. относно избор на заместник председател на Общински съвет – Елена

Решение № 8 / 18.11.2011г. относно награждаване с парична награда Калина Георгиева Стефанова за високо спортно постижение – световна титла в категория до 56 кг на 35-то първенство на планетата по самбо за жени и мъже във Вилнюс (Литва) през ноември 2011 г.

Решение № 7 / 18.11.2011 г. относно актуализиране състава на Областния съвет за развитие на област Велико Търново

Решение № 6 / 18.11.2011 г. относно актуализиране състава на Местна комисия за обществен ред и сигурност

Решение № 5 / 18.11.2011 г. относно определяне нов състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Решение № 4 / 18.11.2011 г. относно определяне на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена

Решение № 3 / 18.11.2011 г. относно закриване на кметство с. Палици и кметство с. Каменари, община Елена

Решение № 2 / 18.11.2011 г. относно избор на временна комисия за подготовка на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинският съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение № 1 / 07.11.2011 г. относно избор на Председател на Общински съвет – Елена

Comments are closed.