Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г. и даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища – общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2015 / 2016 година. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и „кмет на кметство“ във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Буковец“ ЕООД. (изтегли предложение)

                                                                                        Вн.:Председател ОбС

4. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга „Защитено жилище – гр. Елена“ в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“ и последващо преобразуване в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Елена“ като делегирана от държавата дейност. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни планове за трасетата на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 001282, с НТП „Полски път“ (собственост на община Елена) и 124018, с НТП „Нива“ (частна собственост) по КВС на землище с.Яковци. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 000670, с НТП „Др. селскостопанска територия“ (собственост на община Елена) и 065001, с НТП „Ливада“ (частна собственост) по КВС на землище с.Бойковци. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2015/2016 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. (изтегли предложение)

   Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2015/2016 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин и ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Районен съд гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                     Вн.:Председател ОбС

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МСНУОР             08.09.2015 г. от 16.00 часа
ПК ХД                      08.09.2015 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ           09.09.2015 г. от 16.00 часа
ПК БФИВ                09.09.2015 г. от 16.30 часа
ПК ОСЗГ                 09.09.2015 г. от 17.00 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *