Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 20.08.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 20.08.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за изпълнението на бюджета на община Елена, на инвестиционната програма и на сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2015 г.(изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Палици“ – публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет години. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд), утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за обединяване на имоти №№ 061044, 061045, 061046, 061047  и 061048 по КВС на землище с. Блъсковци и определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот – „За къмпинг“. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 088019 по КВС на землище с. Костел, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 103003 по КВС на землище с. Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                                                                          Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно повторно разглеждане на предложението за допускане на по-големи отклонения от установените разстояния по реда на чл. 36, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за застрояване на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана на гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:
ПК УТКБОЕТ            19.08.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  19.08.2015 г. от 16.30 часа
ПК БФИВ                 19.08.2015 г. от 17.00 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *