Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 25.06.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.06.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община Елена във връзка с изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно отмяна на действащата Общинска програма за управление на отпадъците на община Елена (2011-2015г.) и приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена.(изтегли предложение, програма)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на Общински съвет – Елена и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2015 г.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Елена.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на доклад относно анализа на ситуацията и оценката на потребностите в Община Елена във връзка с разработването на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016-2020 г.). (изтегли предложение, доклад)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно подаване на проектно предложение „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно предоставяне на помещения за целите на проект „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура „Независим живот“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.(изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху 2 бр. автобуси „Фолксваген ЛТ 46“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти по § 4 от Приходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от контактна зона, промяна на начина на трайно ползване (НТП) и обединяване на имоти № № 000605 и 000606 по КВС на землище гр. Елена. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнато трасе на общински път VTR 1079/ІІІ-662/ Елена – Лазарци – Мийковци и контактни имоти по КВС на землище с. Мийковци в обхват на свлачище № VTR3.48057.01. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 024003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД                    23.06.2015 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ           23.06.2015 г. от 16.30 часа
ПК БФИВ                24.06.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                 24.06.2015 г. от 16.30 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *