Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе 30.07.2015 г. (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.07.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. (изтегли предложение, отчет)

                                                                                       Вн.: Председател ОбС

2. Предложение относно отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. (изтегли предложение, отчет)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане информация за изменението на бюджета на община Елена за второто тримесечие на 2015 г. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена (изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно даряване на недвижим имот – частна общинска собственост в полза на държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на културата във връзка с авансово плащане по проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят“ Елена 2015″. (изтегли предложение, приложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно предложение относно даване на съгласие от Общински съвет – Елена за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020. (изтегли предложение)

                                                                                 Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия и тръжна документация и комисия за провеждане на търга. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно Отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински съвет -Елена и промяна на начина на трайно ползване на имот № 000605 по КВС на землище гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г на Общински съвет -Елена относно отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост за нуждите на парламентарно представени политически партии. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно предложение до Министерство на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2015 / 2016 г. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с № 041032 с НТП „Спортен терен“ по КВС на землище с.Мийковци за определяне на ново конкретно предназначение – за „Ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

15. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на „Допълнително водоснабдяване на с.Попска от помпена станция с.Беброво“, община Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – въздушен електропровод и подземен кабел 1 кV за захранване на имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

17. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за засегнатото трасе на общински път VTR2070 в обхвата на свлачище VTR13.63495.01, попадащо в имоти №№ 000307 и 083009 по КВС на землище с.Руховци. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

18. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за засегнатото трасе на общински път VTR1080 в обхвата на свлачище VTR13.72607.02, попадащо в имоти № 000616 по КВС на землище с.Тодювци. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

19. Предложение относно допускане на по-големи отклонения от установените разстояния по реда на чл. 36, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за застрояване на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана на гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

20. Предложение относно съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с НТП „Дере“ по КВС на землище с.Илаков рът и създаване на два нови имота един с НТП „Скали“ и един с НТП „Друга селскостопанска територия“, собственост на община Елена. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД                      28.07.2015 г. от 16.00 часа
ПК МСНУОР              28.07.2015 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ            28.07.2015 г. от 17.00 часа
ПК БФИВ                 29.07.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  29.07.2015 г. от 16.30 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *