Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 11.06.2015 година (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 11.0462015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2014 година на търговските дружества с общинско участие. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2015 г.(изтегли предложение, програма)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2015 г.(изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2015/2016 г.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно инициатива за откриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ в гр. Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2015 г.(изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна дървесина. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Стефка Петрова Петкова, пострадала от пожар на 29.11.2014 г.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 „ц“ в землището на с. Костел във връзка с реализация на проект за изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно оценка на земеделска земя – общинска собственост, предоставена за ползване въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.(изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с проектен № 208052 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – за „Цех за сурово сушени месни продукти“.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект Специализиран подробен устройствен план за застрояване за „Възстановяване и реконструкция на нарушена територия – депо за битови отпадъци в гр. Елена“.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

12. Отговор на питане.

13. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходите за лечение.

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТКБОЕТ             09.06.2015 г. от 16.00 часа
ПК ХД                      09.06.2015 г. от 16.30 часа
ПК МСНУОР              09.06.2015 г. от 17.00 часа
ПК БФИВ                 10.06.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  10.06.2015 г. от 16.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 15.05.2015 г. (петък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 15.05.2015 г. (петък) от 14:15 ч. в Голямата зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложения относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена”.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложения относно удостояване с едностранен плакет.

Вн.: Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседание на постоянната комисия:

ПК ХД             15.05.2015 г. от 13.30 часа

 

Posted in Без категория | Leave a comment

Обява за конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2015 година

ОБЯВА

 ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

И

ОБЩИНА ЕЛЕНА

 

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО

И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2015 ГОДИНА

 

В изпълнение на Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена, приети с Решение № 40 / 30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена, обявяваме настоящия конкурс при следните

УСЛОВИЯ:

1. Подпомагат се проекти за издания, свързани със:

 • създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;
 • образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата;
 • научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в областта на изкуството и културата;
 • възстановки, спектакли, концерти, филми и др., свързани със значими исторически събития включени в културния календар на община Елена.
 • промотиране на културен продукт;
 • промотиране на възможностите на град Елена като културно средище;
 • проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и създаване на интегриран туристически продукт;
 • стимулиране на любителското изкуство.

2. Кандидатите подават проектни предложения във времето от 27 април до 29 юни 2015 г. включително, като същите трябва да съдържат:

 • цели на предложения проект;
 • очаквани резултати;
 • възможности за реализация – ресурси (финансови и кадрови, привлечени партньори, други източници за финансиране);
 • бюджет на проекта, включващ не по-малко от 10% собствено финансиране;
 • размер на очакваната подкрепа от община Елена.

3. Преимуществено ще бъдат подкрепяни проекти, свързани:

 • с изява на млади и начинаещи автори;
 • с определена актуална за настоящата година тематика и юбилейни годишнини;
 • с по-висока степен на завършеност и процент на самоучастие.

4. Проектите (заявленията за финансиране) се подават до постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общински съвет Елена.

 • Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица и организации.
 • Нямат право да кандидатстват лица и организации, които имат просрочени задължения към община Елена, произтичащи от неплатени данъци, наеми, консумативи или други, освен ако същите не са разсрочени от компетентния орган и се издължават в съответствие с погасителния план.

5. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени от постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общински съвет Елена след 13 юли 2015 година на сайта на община Елена.

Изтегли Заявление

 

 

 

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 23.04.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 23.04.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за изменението на бюджета на община Елена за първото тримесечие на 2015 г.(изтегли предложениеприложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства от читалищата на територията на община Елена през 2014 г.(изтегли предложение)

                                                Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2016 година.( изтегли предложение, план)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири публична общинска собственост чрез предоставянето им под наем за срок до десет години. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Елена за стопанската 2014 – 2015 г. (изтегли предложение,приложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост.(изтегли предложение )

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 151039 по КВС на землище  с. Беброво, за определяне на ново конкретно предназначение – „За мюсюлманско гробище“ и допълване на  Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2015 г.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнатото трасе на общински път VTR 1080 и контактни имоти по КВС на землище с. Тодювци в обхвата на свлачище № VTR13.72607.02. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнатото трасе на общински път VTR 2070 и контактни имоти по КВС на землище с. Руховци в обхвата на свлачище № VTR13.63495.01. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 003025 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – за „Семеен хотел и къщи за гости”.(изтегли предложение)

                             Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 091002 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”. (изтегли предложение)

                           Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТКБОЕТ             22.04.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  22.04.2015 г. от 16.30 часа
ПК БФИВ                 22.04.2015 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР             22.04.2015 г. от 17.30 часа
ПК ХД                    22.04.2015 г. от 17.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 19.03.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 19.03.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2014 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2014 г., отчет за сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2014 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 г. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4приложение № 5)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно информация за изменение на общинския бюджет за четвърто тримесечие на 2014 година. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2016-2018 г. (изтегли предложение, приложение)

                                                Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2014 г. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2015 г. (изтегли предложение, програма и план)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена (2015-2016) с програма за неговото изпълнение.(изтегли предложение, план и програма)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските жилища. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в с. Яковци, представляващ придаваема част. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно включване на имоти № 036054 и № 036064 по КВС на землище с. Беброво в строителна граница на с. Беброво. (изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно съгласие за извършване на корекция на имот № 000986, с НТП „Гори в земеделски земи“, местност „Трапа“ по КВС на землище гр. Елена и промяна на НТП на имоти №№ 113017 и 113016 по КВС, всичките собственост на община Елена. (изтегли предложение)

                                                                                                          Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ОСЗГ                  17.03.2015 г. от 16.00 часа
ПК БФИВ                 17.03.2015 г. от 16.30 часа
ПК ХД                     18.03.2015 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ            18.03.2015 г. от 16.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Обява за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Елена за 2014 г.

О Б Я В А

За публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Елена за 2014 г.

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл.44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена

Председателят на Общински съвет – Елена организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение

и приключване на бюджета на община Елена за 2014 г.

 

Обсъждането ще се проведе на

9 март 2015 г. /понеделник/ от 17:00 часа в пленарна зала

/западен вход/

ул. „Ил.Макариополски“ № 24

Може да се запознаете с материалите по обсъждането:

Справка за изпълнение на приходите по бюджета на община Елена към 31.12.2014 г.

Справка за изпълнение на разходите по бюджета на община Елена към 31.12.2014 г.

Справка за изпълнение на разходите за държавни дейности по бюджета на община Елена към 31.12.2014 г.

Справка за изпълнение на разходите за местни дейности по бюджета на община Елена към 31.12.2014 г.

Справка за изпълнение на разходите за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи към 31.12.2014 г.

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи на община Елена през 2014 г.

Отчет на сметките за средства от ЕС към 31.12.2014 г. на община Елена

Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 г.

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 12.02.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.02.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г. (изтегли предложение, програма)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2015 г. (изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2015 г. (изтегли предложение, приложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. (изтегли предложение, приложение № 1, приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1приложение № 2-2, приложение № 2-3приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2015 г.(изтегли предложение, план)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2015-2017 г.(изтегли предложение, план)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД,  гр. В.Търново, насрочено за 12 март 2015 г.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно промяна в капацитета на социална услуга „Дом за деца и младежи с умствена изостаналост“ – с. Илаков рът. (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот №193003 по КВС на землище с.Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“.(изтегли предложение)

                                                                                                           Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план  – План за застрояване за имот № 103050 по КВС на землище гр.Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно включване на имот № 000350 по КВС на землище с.Палици в строителна граница на с.Палици (изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1кV на имот № 086028 по КВС на землище с.Костел. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Представяне на Бюджет 2015 г. на 10.02.2015 година, от 16:00 часа, в зала 211 на община Елена,  пред всички Постоянни комисии

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТКБОЕТ             10.02.2015 г. от 16.30 часа
ПК ХД                      10.02.2015 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР              11.02.2015 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ                  11.02.2015 г. от 16.30 часа
ПК БФИВ                 11.02.2015 г. от 17.00 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 22.01.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 22.01.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет -Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. (изтегли предложение, приложение)

                                                                                    Вн.:Председател ОбС

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г.(изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 година.(изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2014 година.(изтегли предложение)

                                                                                                            Вн.:Председател ОбС

5. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет.(изтегли предложение)

                                                     Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати за 2014 година.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МСНУОР         21.01.2015 г. от 16.00 часа
ПК БФИВ            21.01.2015 г. от 16.30 часа
ПК ОСЗГ             21.01.2015 г. от 17.00 часа

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 29.12.2014 г. (понеделник) от 14:30 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 29.12.2014 г. (понеделник) от 14:30 ч. в Голямата зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на Община Елена.(изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 г.(изтегли предложение, приложение № 1 План сметкаприложение № 2, приложение № 3, приложение № 4)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.(изтегли предложение, наредба)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промени в структурата на общинска администрация.(изтегли предложение, приложение № 1)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2015 година.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот  № 000402 по КВС на землище  с. Марян, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за Ел захранване на имот № 038008 по КВС на землище с. Руховци. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за Ел захранване на имот №43061.501.25 по кадастралната карта (КК) на с. Лазарци.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост за нуждите на парламентарно представени политически партии.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно удостояване на Георги Господинов Георгиев с литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза – „Почетен знак  „Стоян Михайловски“.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ОСЗГ             23.12.2014 г. от 16.00 часа
ПК ХД                 23.12.2014 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ       23.12.2014 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР         29.12.2014 г. от 12.30 часа
ПК БФИВ             29.12.2014 г. от 13.30 часа

 

 

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 27.11.2014 г. (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 27.11.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на община Елена. (предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020 г.). (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно определяне минимални и максимални цени за таксиметрови превози на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Елена. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на община Елена. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново“ насрочено за 12 декември 2014 г. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за отоплителен сезон 2014-2015 за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“- Елена ЕООД от общинския бюджет. (предложение,приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот 024007 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс II на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно включване на имот 024013 по КВС на землище с.Яковци в околовръстен полигон на с.Бръчковци. (предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ОСЗГ             26.11.2014 г. от 16.00 часа
ПК БФИВ            26.11.2014 г. от 16.30 часа
ПК МСНУОР         26.11.2014 г. от 17.00 часа
ПК УТКБОЕТ       26.11.2014 г. от 17.30 часа

Posted in Без категория | Leave a comment